Poland
Języki

Dofinansowanie usług rozwojowych

Sprawdź, jak możemy pomóc twojej firmie

Usługa Rozwojowa ma na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadząca do zdobycia kwalifikacji, lub pozwalająca na rozwój przedsiębiorstwa. Klasyfikacja usług rozwojowych opiera się na 2 głównych kategoriach: usłudze szkoleniowej i usłudze doradczej (w tym doradztwo, coaching i mentoring).

Kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa i w okresie realizacji umowy wsparcia wynosi:

 • dla mikro przedsiębiorstw 15.000,00 zł,
 • dla małych przedsiębiorstw 75.000,00 zł
 • dla średnich przedsiębiorstw 400.000,00 zł.

Można samodzielnie sprawdzić do której kategorii należy przedsiębiorstwo. Aby to zrobić należy skorzystać z kwalifikatora MŚP dostępnego na stronie: https://smetest.uwe.be/ (stronie dostępna również w polskiej wersji językowej).

Poziom dofinansowania

 1. Podstawowy poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50% wydatków na ich zakup. Po spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt 2 i pkt 3, wartość dofinansowania może być zwiększona odpowiednio do 70%, bądź 80%.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  1. gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/,
  2. gdy przedsiębiorca uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER.
 3. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% dofinansowania kosztów usługi rozwojowej, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  1. gdy prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego (Wykaz Kodów PKD Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego),
  2. gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego (Wykaz gmin SSW),
  3. gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach (na poziomie wykształcenia ponadgimnazjalnego, również osoby z maturą),
  4. gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu. Przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. określ cele rozwojowe,
 2. wybierz usługę rozowjową,.
 3. wypłnij formularz zgłoszeniowy  - w ciągu 14 dni przedsiębiorca zostanie powiadomiony o wynikach weryfikacji zgłoszenia,
 4. podpisz umowę wsparcia z Operatorem,
 5. weź udział w usłudze rozwojowej i wypełnić ankietę oceniającą usługę na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl,
 6. przedstaw dokumenty do rozliczenia.

Zasady refundacji

Przedsiębiorca ponosi 100% kosztów za usługę ze środków własnych, następnie po przedstawieniu Operatorowi kompletu dokumentów otrzymuje refundację kosztów. Przedsiębiorca, w terminie do 14 dni od zakończenia usługi rozwojowej składa dokumentację rozliczeniową:

 • formularz rozliczeniowy zawierający informację wskazującą na zrealizowanie usługi, kwotę, liczbę i dane pracowników, którzy wzięli udział w usłudze,
 • dowód księgowy za zrealizowaną usługę rozwojową,
 • potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe oraz zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej, 
 • ankietę oceniającą usługę rozwojową z systemu Bazy Usług Rozwojowych.

Refundacja jest wypłacana w ciągu 14 dni od złożenia przez przedsiębiorcę kompletnej, poprawnie wypełnionej dokumentacji.

 

Jeśli potrzebują Państwo informacji w zakresie usług rozwojowych zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Anną WIECZYŃSKĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786