RSM Poland
Języki

Języki

Audyt finansowy

Rzetelność informacji gwarantowana!

Zgodnie z polskim prawem na spółkach akcyjnych ciąży obowiązek corocznego badania rocznego sprawozdania finansowego. Jednostki niebędące spółkami akcyjnymi zobowiązane są do podjęcia takiego działania w sytuacji, w której w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego spełniają co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

 • suma bilansowa wyniosła – w przeliczeniu na polskie złote – co najmniej 2.500.000 euro;
 • średnia liczba zatrudnionych pracowników wyniosła co najmniej 50 osób;
 • przychody ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych wyniosły – w przeliczeniu na polskie złote – co najmniej 5.000.000 euro.

Świadczymy kompleksowe usługi audytorskie związane z wypełnianiem ustawowych obowiązków nałożonych na firmę

Zapewniamy także profesjonalny audyt zewnętrzny projektów unijnych. Nie ograniczamy się przy tym jedynie do przeprowadzenia badania i wydania suchej opinii. Przekazujemy naszym Klientom szczegółowe informacje, aby mieli pewność, że dane, jakie otrzymują z księgowości, przedstawiają rzetelny i rzeczywisty obraz sytuacji jednostki. Każdy audytor w naszym zespole jest profesjonalistą, który dostarczy racjonalnego zapewnienia o braku istotnych błędów lub wykaże nieścisłości. Posługując się różnorodnymi metodami, w tym statystycznymi, w sposób kompetentny i niezależny sprawdzimy, czy jednostka działa zgodnie z przepisami, standardami, umową czy statutem. Dokonamy także oceny, czy w przyszłości będzie ona zdolna do kontynuowania działalności w istotnie niezmienionym zakresie.

Oferowane przez nas usługi obejmują:

 • badanie sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych – sporządzonych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, MSR/MSSF i US GAAP;
 • przeglądy sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych;
 • due diligence;
 • audyt projektów współfinansowanych z UE;
 • badania i doradztwo w procesie restrukturyzacji kapitałowych, przekształceń, łączenia i podziału spółek;
 • badanie sprawozdań finansowych w związku z likwidacją i upadłością;
 • diagnozę stanu systemu rachunkowości (w tym stosowanych zasad rachunkowości);
 • konsultacje z dziedziny rachunkowości i prawa bilansowego, w tym doradztwo w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • SOC reporting (ISAE 3402);
 • inne audyty danych finansowych.

Wiemy, że efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga profesjonalnej analizy licznych informacji – dotyczących zarówno rzeczy najdrobniejszych, jak i całych skomplikowanych struktur, a stały dostęp do rzetelnych oraz bieżących danych jest punktem wyjścia dla trafnych decyzji biznesowych. Przywiązujemy więc najwyższą wagę do jakości sprawozdań finansowych, które dostarczają podstawowej informacji o przedsiębiorstwie – są niemalże jego wizytówką. Rzetelne sprawozdanie finansowe buduje zaufanie i pewność nie tylko u udziałowców i akcjonariuszy, ale także u wszystkich pozostałych zewnętrznych podmiotów, zainteresowanych kondycją przedsiębiorstwa.

Biegli rewidenci RSM Poland to specjaliści w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Pracujemy w środowisku międzynarodowym, zapewniając Klientom – w większości międzynarodowym Grupom Kapitałowym – kompleksowe doradztwo o zasięgu lokalnym i globalnym w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie audytu zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786