RSM Poland
Języki

Języki

Kwestionariusz – ceny transferowe

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z naszej pomocy przy przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, prosimy o wypełnianie w tym celu wstępnego kwestionariusza.

Profil prowadzonej działalności (produkcyjna, handlowa, usługowa)
Graficzne przedstawienie struktury powiązań kapitałowych w grupie, do której należy spółka (z podaną wielkością udziałów)
Podmioty powiązane osobowo (ale spoza grupy kapitałowej), z którymi dokonywano transakcji w badanym roku podatkowym i opis tych powiązań
 Pełna nazwa podmiotu powiązanegoTransakcja zakupowa czy sprzedażowaKrótki opis transakcjiWartość transakcji w PLNCzy analogiczna transakcja realizowana jest z podmiotem niepowiązanym? (tak/nie)Czy za inne lata była już sporządzona dokumentacja cen transferowych? (tak/nie)Forma regulująca transakcję (umowa / pisemne porozumienie)Sposób kalkulacji wynagrodzenia (ryczałt, stawka za h/m2/szt., narzut na koszty, refaktura/refaktura + marża, oprocentowanie itd.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dane osoby kontaktowej, np. Głównego księgowego (telefon, mail)