RSM Poland
Języki

Języki

O opinię zabezpieczającą nadal trudno

24 lutego 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej po raz kolejny odmówił wydania opinii zabezpieczającej. Uznał, że działania restrukturyzacyjne zaplanowane przez wnioskodawcę stanowią w istocie zespół czynności prowadzących do nieopodatkowania przekazania wartości ekonomicznej.

Stan faktyczny wskazany we wniosku o opinię zabezpieczającą

We wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej wnioskodawcy wskazali, że wspólnicy NN Sp. z o.o. planują w 2017 r. jej przekształcenie w spółkę komandytową. Wspólnikami tego podmiotu są trzy osoby fizyczne oraz N. Sp. z o.o. W przekształconym podmiocie osoby fizyczne będą pełnić funkcję komandytariuszy, zaś N Sp. z o.o., której wspólnikami są także te same osoby fizyczne, będzie pełnić funkcję komplementariusza. Na moment przekształcenia NN Sp. z o.o. w spółkę komandytową kapitały własne tego podmiotu będą składały się m. In.  Z kapitału zakładowego powstałego z podwyższenia w kwietniu 2016 r. w wysokości 306 tys. zł w wyniku zarejestrowania podziału przez wydzielenie PN Sp. z o.o. i kapitału zapasowego w wysokości 26 mln zł powstałego w również w tych okolicznościach.

Wskazano w nim również, że N. Sp. z o.o. otrzymała wcześniej zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydzieloną z innej spółki kapitałowej – P.B. Sp. z o.o. Czynność ta miała na celu ograniczenie ryzyka prowadzonej przez P.B. sp. z o.o. działalności oddziału zagranicznego od prowadzonej działalności i majątku położonego w kraju oraz odchudzenie majątku P.B. Sp. z o.o. w celu skupienia się na podstawowej działalności poprzez przeniesienie majątku niezwiązanego z działalnością budowlaną do odrębnego podmiotu.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Według wnioskodawców przeprowadzenie opisanego wyżej przekształcenia skutkować będzie powstaniem korzyści podatkowej polegającej na braku opodatkowania wartości kapitału zakładowego i kapitału zapasowego powstałego w wyniku przeniesienia do N. Sp. z o.o. części przedsiębiorstwa P. Sp. z o.o. w ramach podziału drugiego z wymienionych podmiotów.

Stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

W ocenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, mimo że wnioskodawcy poddali pod opinię organu podatkowego jedynie czynność polegającą na przekształceniu N. Sp. z o.o. w spółkę komandytową, to w stanie faktycznym można wyróżnić zespół czynności prowadzący do nieopodatkowania wartości ekonomicznej (niepodzielonych zysków) zgromadzonej przez P.B. Sp. z o.o. przez ponad 20 lat działalności gospodarczej.

Ponadto, zdaniem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, utworzenie N. Sp. z o.o. w celu przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z P.B. Sp. z o.o. było działaniem w sztucznym i dokonanym przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Organ podniósł, że wnioskodawcy sami przyznali, że forma spółki kapitałowej dla prowadzenia tej części przedsiębiorstwa nie jest i nie była przez nich oczekiwana wskazując przy tym zalety spółki komandytowej. W ocenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej niedogodności związane z utworzeniem podmiotu w nieakceptowalnej na dłuższą metę formie, np. koszty związane z utworzeniem zbędnej spółki kapitałowej, musiały zostać skompensowane innym czynnikiem, którym było przedefiniowanie części zgromadzonych zysków P.B. Sp. z o.o. z lat ubiegłych w przede wszystkim kapitał zapasowy wynikający z tzw. agio w N. Sp. z o.o. Utworzenie N. Sp. z o.o. było zatem etapem koniecznym do zrealizowania planowanej korzyści podatkowej polegającej na nieopodatkowanym i sprzecznym z przepisami UPDOF przeniesieniu zgromadzonych zysków spółki kapitałowej do spółki osobowej.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail:ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786