RSM Poland
Języki

Języki

Podsumowanie zmian w prawie związanych z COVID-19

26 marca na stronach Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma być procedowany przez Sejm jeszcze w tym tygodniu.

Autorzy projektu przewidzieli kompleksowe zmiany w wielu ustawach systemowych, jak również szereg możliwości korzystania przez przedsiębiorców z pomocy Państwa oraz zmiany
w obowiązujących przepisach podatkowych.

Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych, naszym zdaniem, propozycji. Zastrzegamy jednak, że tekst opracowano na podstawie projektu ustawy, więc jej finalne brzmienie może ulec zmianie.

Zmiany w zakresie podatków dochodowych (PIT i CIT)

 • Termin do zgłoszenia zawiadomienia o płatności na rachunek inny niż zgłoszony na tzw. „białej liście” – ZAW-NR – wydłużony zostaje do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.
 • W przypadku podatników, u których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r., termin do złożenia informacji o cenach transferowych przedłuża się do 30 września 2020 r.
 • Podatnicy, którzy w roku 2020 poniosą stratę podatkową oraz odnotowali w tym roku przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów osiągniętych w roku 2019, mogą jednorazowo rozliczyć stratę z roku 2020 (nie wyższą jednak niż 5 mln zł) z dochodem uzyskanym rok wcześniej.
 • Podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom leczniczym, przy czym w przypadku darowizn przekazanych:
  • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości przekazanej darowizny,
  • do 31 maja 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości przekazanej darowizny.
 • Do 20 lipca 2020 r. przedłużony zostanie termin zapłaty tak zwanego podatku minimalnego (od przychodów z budynków) za miesiące od marca do maja 2020 r., o ile podatnik:
  • poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
  • uzyskał w danym miesiącu przychody z działalności niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca z roku poprzedniego.
 • Tak zwana „ulga na złe długi” – dłużnicy nie będą zobowiązani do podwyższania podstawy obliczenia zaliczki na podatek o kwoty nieuregulowanych faktur, o ile:
  • ponieśli w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
  • uzyskane przez nich przychody w danym okresie rozliczeniowym są o co najmniej 50% niższe od przychodów z analogicznego okresu poprzedniego roku.
 • Podatnicy, będący małymi podatnikami, którzy wybrali uproszczoną metodę wpłacania zaliczek, mogą z niej zrezygnować w trakcie roku.
 • Podatnicy mogą dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 • Koszty kwalifikowane dla ulgi na badania i rozwój (B+R) mogą być uwzględniane przy kalkulacji podstawy obliczania zaliczki na podatek – a więc w trakcie roku – o ile działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Podobnie, obniżona stawka 5% wynikająca z regulacji IP Box będzie mogła również być stosowana dla zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, o ile osiągnięto dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.
DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Zmiany w zakresie PIT

 • Wolne od podatku dochodowego będą otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:
  • świadczenia postojowe,
  • świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w ustawie o COVID-19.
 • Termin do wpłacania zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników przedłużony zostanie do 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Zmiany w zakresie VAT

 • Obowiązek składania nowych JPK_VAT przez duże przedsiębiorstwa odroczony zostanie do 1 lipca 2020 r.
 • Nowa matryca stawek zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.
 • Również dopiero od 1 lipca 2020 r. obowiązywać będzie tzw. moc wiążąca i ochrona dla podatników Wiążących Informacji Stawkowych.

Zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej

 • Wnioski o rozłożenie podatku bądź zaległości na raty oraz odroczenie ich na raty nie będą wiązały się z koniecznością zapłaty tzw. opłaty prolongacyjnej.
 • Terminy wydania interpretacji indywidualnych zostaną przedłużone o 3 miesiące.
 • Terminy dotyczące raportowania MDR zostają zawieszone do 30 czerwca 2020 r.

Ulgi w zakresie składek ZUS

 • W przypadku odroczenia terminu płatności składek należnych od 1 stycznia 2020 r., nie będzie pobierać się opłaty prolongacyjnej.
 • Na wniosek płatnika, zwalnia się z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP) lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, i osoby z nimi współpracujące, niemniej, zwolnienie przysługuje, gdy płatnik składek:
  • jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
  • wykonywał działalność przed 1 lutego 2020 r.,
  • jest mikroprzedsiębiorcą,
  • nie korzysta z innych form pomocy dla przedsiębiorców,
  • osiągnął przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższy niż 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Pozostałe regulacje

 • Minister Finansów może w drodze rozporządzenia określić inne terminy dotyczące sprawozdań finansowych.
 • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się bieg niektórych terminów prawa cywilnego oraz administracyjnego.
 • „Art. 15ze. 1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy)”.
 • Odroczony zostaje moment wejścia w życie regulacji dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
 • Starosta, na podstawie zawartej z przedsiębiorcą umowy, będzie mógł dofinansować część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS, w przypadku spadku obrotów spowodowanych COVID-19.
 • Osobie prowadzącej działalność gospodarczą, bądź pracującej na tzw. umowę cywilnoprawną, przysługiwać będzie świadczenie postojowe.
 • Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, przy zachowaniu następujących warunków:
 • Przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚP oraz spełnia on kryteria, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, przy czym nie może zalegać z podatkami oraz składkami za okres do końca III kwartału 2019 r.;
 • Środki wypłacane są w okresach przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • Pracodawca wypłaca 50% wynagrodzenia, niemniej jednak niż wynagrodzenie minimalne;
 • Wynagrodzenie to jest dofinansowane w 50% minimalnego wynagrodzenia przez FGŚP;
 • Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży:
  • nie mniej niż o 15%, obliczany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2019,
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca z roku 2020 w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2019.

Dodatkowo pragniemy poinformować, że 26 marca 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, odraczający termin do złożenia deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku do 31 maja 2020 r. Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, odroczeniu ulegnie również termin złożenia sprawozdań finansowych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail:ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786