RSM Poland
Języki

Języki

Podatek minimalny – usługi hotelowe, noclegowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-1.4010.16.2019.1.JC odniósł się do tzw. podatku minimalnego (podatek od przychodów z budynków z art. 24b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawa o CIT) w stosunku do usług noclegowych i krótkoterminowego zakwaterowania. W opisanym stanie faktycznym przeważającym przedmiotem działalności prowadzonej przez podatnika były usługi hotelarskie oraz usługi czasowego zakwaterowania. Do usług tych podatnik wykorzystywał domki campingowe, bursy i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe.

Dyrektor KIS stwierdził, że warunkiem m.in. kwalifikującym budynek do objęcia podatkiem na podstawie art. 24b ustawy o CIT jest oddanie go w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Dyrektor KIS odniósł się do przepisów prawa cywilnego, na podstawie których stwierdził, iż umowa hotelowa jest umową nienazwaną, mieszaną, zawierającą w sobie elementy takich umów jak: umowa najmu, umowa zlecenia, umowa przechowania oraz umowa sprzedaży. Tym samym należy przyjąć, że jeżeli świadczeniem głównym umowy mieszanej tzw. hotelowej, w tym związanej ze świadczeniem usług noclegowych oraz krótkotrwałego zakwaterowania jest korzystanie z rzeczy (oddanie części budynku do używania), to taka umowa nienazwana ma charakter podobny do kodeksowej umowy najmu.

Dyrektor KIS odwołał się do orzeczenia WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 marca 2017 r. (II SA/Go 999/16) z którego wynika, że dominującym elementem umowy hotelowej, czy też usługi hotelowej, jest najem, natomiast usługi świadczone w obrębie obiektu mają charakter dodatkowy wobec głównej funkcji usługi, jakim jest wynajem. Podobnie ma się rzecz z pozostałymi obiektami zakwaterowania.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Udostępnianie budynku hotelowego lub innego o podobnym charakterze, w ramach świadczonej usługi hotelarskiej, noclegowej lub krótkotrwałego zakwaterowania, wypełnia warunek, o którym mowa w art. 24b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT odnoszący się do oddania budynku w całości lub części do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Tym samym, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków, o których mowa w art. 24b ustawy o CIT, budynki hoteli oraz podobne ww. obiekty zakwaterowania podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, uregulowanym przedmiotowym przepisem art. 24b ustawy o CIT. Skutkiem tego, budynki hotelowe i podobne obiekty zakwaterowania (takie jak bursy czy ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe), w których są świadczone usługi noclegowe i krótkotrwałego zakwaterowania dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, a także kompleksowe usługi w zakresie obsługi szkoleń i konferencji (obejmujące noclegi, wyżywienie, udostępnienie sal konferencyjnych, sprzętu multimedialnego), będą podlegały podatkowi z tytułu przychodu z budynków.

Podobne stanowisko przedstawił niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r. o sygn. III SA/Wa 1239/19 stwierdził, że hotele oraz podobne obiekty zakwaterowania (takie jak sale szkoleniowe oraz sale konferencyjne) podlegają pod tzw. podatek minimalny.

WSA w Warszawie także odwołał się do rozumienia usługi hotelarskiej na gruncie prawa cywilnego. Umowa świadczenia usług hotelarskich jest umową nienazwaną, zatem stosuje się do niej odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dot. najmu. W ocenie Sądu, dominującym elementem usługi hotelarskiej jest udostępnienie powierzchni do wyłącznej dyspozycji gościa, co dodatkowo zbliża ją do usługi najmu.

Dodatkowo Sąd wskazał, że opodatkowaniu nie powinna podlegać przestrzeń, która jest udostępniona do wspólnego wykorzystania przez każdego z gości hotelowych (np. powierzchnia basenu), bowiem jest to usługa wstępu, a nie najmu.

WSA w Warszawie zaprezentował zatem takie samo stanowisko jak Dyrektor KIS z interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-1.4010.16.2019.1.JC.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

Jeśli prowadzisz hotel lub posiadasz inne nieruchomości na wynajem i chcesz dowiedzieć się, czy w Twojej sytuacji podatek minimalny jest należny, zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786