RSM Poland
Języki

Języki

Objaśnienia podatkowe dotyczące korekty cen transferowych

Na początku kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dotyczące korekty cen transferowych. Nie stanowią one jednak źródła prawa, a starają się raczej przybliżyć zasady stosowania przepisów prawnych odnoszących się do korekt cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Aby je usystematyzować, w niniejszym wpisie przyjrzymy się najważniejszym spostrzeżeniom wypunktowanym w tym mającym na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych dokumencie.

Wprowadzenie

Korekta cen transferowych oznacza korygowanie (dostosowanie) cen transferowych stosowanych przez podmioty powiązane. Celem takiej korekty w rozumieniu art. 11e UPDOP (dalej: KCT11e) jest dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej. KCT11e jest korektą retrospektywną, tj. odnosi się do dokonanych w przeszłości rozliczeń między podmiotami powiązanymi, a ponadto jest też korektą następczą, używaną w celu dostosowania rozliczeń do poziomu zgodnego z zasadą arm’s length principle. Należy jednak podkreślić, iż nie każda korekta cen transferowych oznacza korektę cen transferowych w rozumieniu KCT11e.

Kiedy korekta cen transferowych jest zgodna z rozumieniem KCT11e?

Podatnik, już na etapie zawierania transakcji z podmiotem powiązanym, powinien ustalić warunki transakcji kontrolowanej, zgodne z warunkami rynkowymi. Korekta cen transferowych w rozumieniu KCT11e następuje tylko wtedy, gdy podatnik pomimo tego, że przy zawieraniu transakcji działał racjonalnie i rzetelnie, by dochować zasady ceny rynkowej (ex-ante; arm's length price setting approach), zastosowana przez podatnika cena transferowa ex post nie jest rynkowa. Inaczej mówiąc, KCT11e musi być skutkiem zmian istotnych okoliczności lub wynikać ze sposobu ustalania ceny transferowej w oparciu o dane budżetowe, które po zakończeniu danego okresu są korygowane o rzeczywiste przychody/koszty.

Tak więc korektą w rozumieniu KCT11e nie jest ani błąd rachunkowy, ani oczywista omyłka, jak również korekta wynikająca z innych przyczyn – np. rabatu, upustu lub zmiany zakresu świadczeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Korekta niebędąca KCT11e powinna być przeprowadzana na tzw. zasadach ogólnych (także w zakresie alokacji jej do właściwego okresu rozliczeniowego/roku podatkowego).

Co ciekawe, KCT11e może być dokonywana również w odniesieniu do podmiotu powiązanego, który nie jest bezpośrednio stroną transakcji zawieranej przez podatnika. Takie sytuacje najczęściej mają miejsce w relacji między producentem o ograniczonym zakresie funkcji, aktywów oraz ryzyk i podmiotem centralnym, zarządzającym łańcuchem dostaw, który to podmiot nie zawsze jest stroną bezpośrednich transakcji z producentem.

Objaśnienia Ministerstwa Finansów nie precyzują za jaki okres i z jaką częstotliwością podatnicy powinni dokonywać KCT11e.

Korekty w rozumieniu KCT11e co do zasady powinny być dokonywane z taką częstotliwością, z jaką w porównywalnych warunkach dokonywałyby ich podmioty niepowiązane. Warto zwrócić przy tym uwagę na fakt, iż przepisy UPDOP nie przesądzają tego, jakim dokumentem księgowym powinna zostać udokumentowana KCT11e, niemniej, jeśli podmiot powiązany wystawia dokument księgowy stanowiący podstawę do dokonania KCT11e i przekazuje go podatnikowi, otrzymanie tego dokumentu wypełnia przesłankę nr 3 określoną w art. 11e UPDOP, tj. warunek posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty cen transferowych. Jest to szczególnie istotne przy dokonywaniu korekt in minus.

Dowiedz się więcej o cenach transferowychPOZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Odmienne traktowanie korekt in plus oraz in minus

Podatnik dokonujący KCT11e in minus musi posiadać oświadczenie, że podmiot powiązany dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii podatnicy są zwolnieni z tego obowiązku).

Podatnik dokonujący korekty in plus nie jest do tego zobowiązany.

Ministerstwo Finansów potwierdziło również, iż KCT11e in minus niespełniająca warunków określonych w art. 11e pkt 1-5 UPDOP nie może zostać dokonana na zasadach ogólnych wynikających z art. 12 ust. 3j-3m UPDOP (po stronie przychodowej) i art. 15 ust. 4i-4k UPDOP (po stronie kosztowej). Z kolei KCT11e in plus niespełniająca warunków określonych w art. 11e pkt 1-2 UPDOP powinna zostać dokonana na zasadach ogólnych.

Różne traktowanie korekt in plus oraz in minus powoduje, iż korekty skutkujące zwiększeniem przychodów (in plus) będą prowadzić do opodatkowania dodatkowych przychodów, zaś, w przypadku wystąpienia w analogicznych okolicznościach dodatkowych kosztów po stronie podatnika,korekty in minus nie będą skutkować uznaniem takich kosztów za koszty uzyskania przychodów. Należy więc zwrócić uwagę na odmienne traktowanie przez Ministerstwo Finansów korekt in minus oraz korekt in plus. Jeżeli podatnik nie spełni warunków określonych w KCT11e, to mimo wszystko może dokonać korekty in plus na zasadach ogólnych, natomiast w przypadku korekty in minus nie ma takiej możliwości.

Podsumowanie

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z mechanizmu korekty ceny transferowej, muszą spełnić szereg warunków: przede wszystkim zadbać o stosowanie cen rynkowych z podmiotami powiązanymi już w trakcie roku, albowiem brak spełnienia tego warunku będzie skutkować brakiem możliwości zastosowania korekty in minus. Ponadto, możliwość zastosowania korekty in minus wymaga posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego, stwierdzającego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik (oczywiście warto pamiętać, iż, jak już zostało to wcześniej wspomniane, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii obowiązek ten jest zawieszony). Kolejnym warunkiem jest udowodnienie, że korekta KCT11e jest konsekwencją zmiany istotnych okoliczności w trakcie roku podatkowego lub też uzyskania wiedzy o faktycznie uzyskanych przychodach lub poniesionych kosztach. Niespełnienie powyższych warunków bądź też niepotwierdzenie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym będzie skutkowało brakiem możliwości zastosowania korekty in minus.

Podsumowując więc wszystkie powyższe informacje, podatnicy, którzy zamierzają stosować mechanizm korekty cen transferowych w rozumieniu KCT11e, powinni zadbać o odpowiednie udokumentowanie i uzasadnienie dokonywanych korekt cen transferowych z podmiotami powiązanymi.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się