RSM Poland
Języki

Języki

Nowy program pomocy – skorzystaj z odroczenia podatku do końca 2022 r.

Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na podwyższenie limitu pomocy publicznej udzielanej przez organy podatkowe w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczenia terminu płatności podatku bądź rozłożenia podatku na raty. Limit będzie teraz wynosił 800 tys. euro.

Ta pomoc dla przedsiębiorców to element pakietu środków mających na celu wsparcie podatników dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii, które umożliwiają im zachowanie płynności finansowej.

Nowe zasady wsparcia dotyczą wszystkich rodzajów podatków i stanowią podstawę prawną do tego, aby organy podatkowe mogły odroczyć termin płatności podatku, rozłożyć go na raty, jak również odłożyć w czasie lub rozłożyć na raty zapłatę już istniejącej zaległości podatkowej albo odsetek.

Oprócz odroczenia albo rozłożenia w czasie płatności zobowiązań podatkowych, kluczową korzyścią w tym przypadku jest też brak dodatkowych odsetek za opóźnienia w płatności podatków.

Polskie przepisy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Podstawę prawną udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w ramach limitu 800 tys. euro stanowi art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Odwołuje się on z kolei do mechanizmu przewidzianego w art. 67a §1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), który stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.
Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że podwyższony limit 800 tys. euro nie dotyczy umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. O taką pomoc w dalszym ciągu można wnioskować, z tym że bez korzyści wynikającej z podwyższonego limitu 800 tys. euro, a w ramach pomocy de minimis. Przypomnijmy, że pomoc de minimis, która stanowi szczególną kategorię pomocy, nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat kalendarzowych, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora drogowego transportu towarów – 100 tys. euro.

Kto może skorzystać z tzw. pomocy covidowej

Szacunkowa liczba podmiotów, które mogą skorzystać z pomocy, wynosi nawet 300 tys. Zasadniczo, ze wsparcia mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, poza instytucjami finansowymi.

Składając wniosek o pomoc, przedsiębiorca musi wykazać spadek obrotów z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca bieżącego roku lub tego samego miesiąca roku poprzedniego. Pomoc w ramach tego środka będzie przyznawana do 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia spłaty lub spłaty ostatniej raty musi nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2022 r.

Co istotne, pomoc można łączyć z już uzyskaną pomocą de minimis lub z pomocą przyznawaną w ramach innych środków zatwierdzonych przez Komisję. Może to być więc szansa dla podatników, którzy dotychczas nie mogli już skorzystać z odroczenia terminu zapłaty podatku bądź zaległości podatkowej, czy rozłożenia płatności na raty, z uwagi właśnie na limit 200 tys. euro.

Zgoda Komisji Europejskiej

Wprowadzenie takiej formy pomocy nie mogło obyć się bez zgody Komisji Europejskiej. Wniosek o zbadanie zgodności tego środka z prawem Unii Europejskiej, a w szczególności z art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, został złożony przez Polskę już w kwietniu 2020 r. 13 listopada 2020 r. Komisja wydała pozytywną decyzję (nr SA.57172 Środek antykryzysowy COVID-19 – Odroczenia podatkowe), uznając, że taka pomoc jest zgodna z prawem UE, nie zakłóci konkurencji na rynku wspólnym, a wsparcie państwa w związku z pandemią jest uzasadnione.

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczenia terminu płatności podatków bądź ich rozłożenia na raty ma być wsparciem dla dotkniętych pandemią przedsiębiorstw, które zapewni im płynność finansową oraz złagodzi napotkane ograniczenia, przyczyniając się do zachowania ciągłości ich działalności. W razie zainteresowania tą formą pomocy – służymy wsparciem w skutecznym dokonaniu wszelkich formalności wobec organów podatkowych. Zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem w RSM Poland: 

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się