RSM Poland
Języki

Języki

Interpretacja ogólna MF dotycząca stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Poniżej przedstawiamy Państwu omówienie interpretacji ogólnej Ministra Finansów dotyczącej stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego (sygn. DD3.8201.1.2018). Wydaje się, że ten długo oczekiwany dokument, nad którym prace zaczęły się jeszcze w zeszłym roku, spowoduje, że stosowanie 50% kosztów podatkowych stanie się bezpieczniejsze z perspektywy płatników PIT.

W określonych przypadkach ustawodawca przewidział możliwość korzystania przez pracowników z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (KUP). Jedna z takich sytuacji opisana została w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT i dotyczy prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez twórców z tytułu rozporządzania prawami autorskimi.

50% kosztów w praktyce pracodawcy

Praktyka pokazała jednak, iż określenie, w jakich sytuacjach spełnione są warunki pozwalające na stosowanie 50% kosztów, nie jest proste.

Problem ten jest szczególnie widoczny w branży IT, u podmiotów które zatrudniają pracowników (programistów) wytwarzających i przekazujących na ich rzecz oprogramowanie komputerowe.

Pracodawcy mieli sporo wątpliwości, jak ustalać część wynagrodzenia należnego za przeniesienie praw autorskich. Zmieniająca się praktyka wynikająca z interpretacji indywidualnych nie dawała jasnej odpowiedzi, czy np. dopuszczalne jest w tym zakresie oparcie się na ewidencji czasu pracy. Wydaje się, że interpretacja ogólna wyjaśni wiele z tych wątpliwości.

Określenie wysokości honorarium

Na szczególną uwagę zasługuje pkt 11 interpretacji ogólnej, odnoszący się do kwestii dokumentowania wysokości honorarium dla zastosowania 50% KUP. Wskazuje on, pod pewnymi warunkami, na dopuszczalność wyliczenia wynagrodzenia objętego 50% kosztami na podstawie ewidencji czasu pracy. Co istotne, takie działanie nie miało pełnej akceptacji w wydawanych w ostatnim czasie interpretacjach indywidualnych. Jest to zatem odejście od utrzymywanej przez znaczną część organów tezy, iż kwota wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich powinna, co do zasady, zostać określona kwotowo.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

W interpretacji ogólnej Minister Finansów przytoczył tezę z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, z której wynika, że „procentowe określenie w umowie o pracę czasu przeznaczonego przez pracownika na pracę twórczą lub ustalenie go na podstawie ewidencji czasu pracy nie jest wystarczające, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał lub powstawał”. Niemniej, w dalszej części swojej interpretacji Minister Finansów stwierdził, że zastosowanie tej metody w powiązaniu z danym stworzonym (tworzonym) utworem może być wystarczające.

Zdaniem Ministra Finansów, kalkulacja wynagrodzenia objętego 50% KUP może zostać oparta także na czasie poświęconym przez pracownika będącego twórcą na stworzenie utworu.

Aby tak było, spełnione muszą zostać dodatkowe warunki, tj.:

  • twórca poświęca ściśle określony czas na stworzenie (tworzenie) konkretnego dzieła,
  • twórca rejestruje czas pracy twórczej w odrębnym dokumencie (np. w ewidencji prowadzonej papierowo lub w formie elektronicznej, bazie danych lub ewentualnie w oświadczeniu składanym pracodawcy za określony czas, np. miesiąc, kwartał, półrocze lub rok),
  • czas pracy twórczej jest akceptowany przez pracodawcę (np. akceptuje on wpisy w ewidencji, wpisy w bazie danych lub oświadczenie), wszystkie utwory (nie tylko przykładowe) stworzone (lub w trakcie tworzenia) przez twórcę są również rejestrowane lub utrwalane (np. w tej samej ewidencji, bazie danych lub wymienione w oświadczeniu).

Choć powyższe stanowisko jest pod pewnymi aspektami złagodzeniem tez prezentowanych w dotychczasowych interpretacjach indywidualnych, to należy zwrócić uwagę, iż zdaniem Ministra Finansów kluczowa jest ewidencja wszystkich tworzonych utworów oraz akceptacja czasu pracy przez pracodawcę.

Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Konkluzje z przeprowadzonych rozważań zostały podsumowane stwierdzeniem, że dla zastosowania 50% KUP niezbędne jest:

  • powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujące korzystanie przez twórcę z praw autorskich i umożliwiające rozporządzanie majątkowym prawem autorskim do utworu,
  • dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,
  • wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% KUP można stosować do całości wynagrodzenia twórcy.

Interpretacja jest obszerna i oprócz wskazanych powyżej tez, Minister Finansów podejmuje w niej szereg innych kwestii związanych ze stosowaniem preferencyjnych kosztów. Szczególnie istotne wydaje się omówienie przepisów prawa autorskiego w zakresie definiowania samego „utworu”. Odrębnie omówione w interpretacji zostały też m.in. kwestie zaliczek na honorarium autorskie, korekt PIT-11 i PIT-4R w przypadku niestworzenia utworu przez pracownika, wpływu „ulgi na młodych” na stosowanie 50% KUP oraz szczególnych przypadków korzystania z preferencji przez pracowników naukowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się