RSM Poland
Języki

Języki

Zmiana Ustawy o rachunkowości

15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te zostały wprowadzone z uwagi na konieczność dostosowania polskich przepisów dot. sprawozdawczości do wymagań prawa europejskiego.

Oto kluczowe kwestie, które zostały objęte nowelizacja Ustawy o rachunkowości:

Nowy format sprawozdań finansowych wg MSSF

Ustawodawca zmienia dotychczasowy art. 45 ust. 1 p. 1h, który po zmianie stanowi, że „sprawozdania finansowe jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzane zgodnie z MSR, sporządza się w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815 (link do rozporządzenia znajduje się tutaj), lub innym formacie przeszukiwalnym”.

Z powyższego wynika, że wszystkie sprawozdania finansowe wg MSSF (MSR) emitentów będą musiały być sporządzone w formacie XHTML (o którym mowa w rozporządzeniu Komisji UE), niezależnie od tego czy jednostka jest emitentem papierów wartościowych czy też nie . Wystarczy tylko, że sporządza swoje sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF (MSR).

Konieczność zastosowania nowego formatu jest także przewidziana dla sprawozdań z działalności podmiotów sporządzających swoje sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF (MSR).

Dowiedz się więcej o o outsourcingu raportowania.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Nowelizacja Ustawy zawiera także definicję formatu przeszukiwalnego. Zgodnie z nią jest to „format danych, przy użyciu którego dokument elektroniczny jest zapisany w taki sposób, że możliwe jest posłużenie się ogólnie dostępnym oprogramowaniem, przeznaczonym do odczytu lub edycji dokumentów zapisanych w tym formacie, w celu skutecznego przeszukania oraz skopiowania ciągu znaków alfanumerycznych zawartych w treści tego dokumentu”

Co istotne, powyższe zmiany nie mają zastosowania w przypadku sporządzania śródrocznej sprawozdawczości emitentów.

Zmienione przepisy w zakresie formatu sporządzania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych będą stosowane do sprawozdań:

  • sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.
    lub
  • sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2021 r.

Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych

Nowelizacja Ustawy wprowadza także istotną zmianę w zakresie podpisywania sprawozdania finansowego jednostki kierowanej przez organ wieloosobowy. Po zmianie, w takiej sytuacji „sprawozdanie finansowe będzie mogła podpisać jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń”.

To rozwiązanie z pewnością zostanie docenione przez zarządy wieloosobowe, których członkowie nierzadko znajdują się w rozmaitych miejscach w momencie podpisywania sprawozdania finansowego.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Michałem DREASEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się