RSM Poland
Języki

Języki

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19 – nowe rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości

Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19, które dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/rekomendacje-i-inne-publikacje2.

We wstępie do rekomendacji Ministerstwo Finansów wskazuje:

„Trwająca wciąż pandemia COVID-19 bezsprzecznie wywiera znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Jej skutki to m.in.: czasowy zakaz prowadzenia niektórych działalności, bądź prowadzenie ich w nowym reżimie sanitarnym, zakłócenia w ciągłości produkcji i w łańcuchu dostaw, czasowe ograniczenia w dostępności pracowników z przyczyn zdrowotnych i opieki nad dziećmi, spadek popytu na wiele dóbr i usług. Jednostki z różnych branż, a szczególnie takich jak: gastronomiczna, turystyczna, przewozowa, sportowa, budowlana, hotelarska czy rozrywkowa, od początku pandemii stają w obliczu istotnego spadku bądź nawet utraty przychodów, a co za tym idzie zysków i płynnych środków, konieczności redukcji płac oraz zatrudnienia.”

W obliczu zaistniałej sytuacji ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności staje się kluczową kwestią.

Szczegółowej analizie powinna zostać poddana zdolność jednostki do zaciągania i spłacania zobowiązań czy ocena realności wartości posiadanych aktywów.

Rekomendacje odnoszą się szczegółowo do tych zagadnień.

Dowiedz się więcej o audycie finansowymPOZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Pozostałe tematy, które zostały zaadresowane w rekomendacjach to:

  • inwentaryzacja w czasie COVID-19;
  • ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym:
    • wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy,
    • dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanej COVID-19;
  • wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych COVID-19, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych;
  • wycena produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach produkcyjnych.

Rekomendacje kierowane są do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego tj. kierowników jednostek, osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowi jednostek, właściciele i pracownicy biur rachunkowych), pracowników służb finansowo-księgowych, a także interesariuszy, którzy oczekują rzetelnej i jasnej informacji o sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowym jednostek.

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych tematem lub oczekujących wsparcia w zakresie sporządzenia i oceny sprawozdań finansowych na czas pandemii, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się