RSM Poland
Języki

Języki

Interpretacja Ministerstwa Finansów ustawy o rachunkowości w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych, roku obrotowego oraz kontynuacji działalności

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wystosowała pismo do Ministerstwa Finansów o interpretację Ustawy o rachunkowości. Kwestie poruszone w piśmie dotyczyły interpretacji wymogów Ustawy o rachunkowości odnośnie zakończenia roku obrotowego jednostki w  przypadku zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz kontynuacji działalności.

Wątpliwości dotyczyły zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień inny, niż koniec przyjętego przez jednostkę roku obrotowego, biorąc pod uwagę obowiązki sporządzenia „rocznego” sprawozdania finansowego oraz roku obrotowego definiowanego dla celów podatkowych. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zwróciła uwagę na główny problem, jakim wydaje się być obecna definicja roku obrotowego, która obejmuje wiele kryteriów, jakie muszą być łącznie spełnione.

AUDYT FINANSOWY
Masz wątpliwość, czy dane, które otrzymujesz z księgowości przedstawiają rzetelny i rzeczywisty stan rzeczy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi wskazało, iż w myśl Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy. Zwraca się uwagę, że w Ustawie o rachunkowości istnieją dwa odrębne terminy „sprawozdanie finansowe” oraz „roczne sprawozdanie finansowe”. Rocznym sprawozdaniem finansowym jest sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy, a sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (np. postawienie jednostki w stan likwidacji). Ministerstwo wskazuję również, że o ile regulacje nie stanowią inaczej, zatwierdzeniu podlega roczne sprawozdanie finansowe, a badaniu – roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdanie finansowe kontynuujących działalność określonych w tym przepisie jednostek. Ministerstwo wskazało, że w zakresie przepisów podatkowych informacje są zawarte w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Ordynacja podatkowa). Jeżeli chodzi o osoby prawne, należy stosować przepisy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kolejnym problemem wskazanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów jest interpretacja w zakresie prawidłowego stosowania przepisów dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji oraz na dzień kończący rok obrotowy po tym zdarzeniu. Głównym problem poruszonym w liście jest sposób prezentowania danych porównywalnych. Ministerstwo Finansów jednoznacznie wskazało, że stany aktywów i pasywów pokazuje się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji, a jako dane porównywalne traktuje się stan na zakończenie roku obrotowego. Jeżeli chodzi o rachunek wyników, to jako dane porównywalne traktuje się dane za ten sam okres, jaki obejmuje czas od dnia bilansowego do dnia poprzedzającego postawienie spółki w stan likwidacji.

Ostatni problem poruszony w piśmie dotyczy rozpatrzenia kontynuacji działalności podczas łączenia i przejmowania jednostek.  Ministerstwo Finansów jednoznacznie wskazuje, że przy połączeniu lub podziale należy sporządzić sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności, a przy wycenie aktywów i pasywów nie należy stosować art. 29 Ustawy o rachunkowości. Jednak zaznacza, że wpływ na sposób wyceny powinien mieć osąd kierownika jednostki, który jest odpowiedzialny za spełnienie nadrzędnych zasad rachunkowości.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786