RSM Poland
Języki

Języki

Zmiana prawa budowlanego niekorzystna dla podatników?

28 czerwca br. wejdzie w życie zmiana przepisów Ustawy – Prawo budowlane, która może wpłynąć na wysokość opodatkowania obiektów budowalnych podatkiem od nieruchomości.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące podatku od nieruchomości stanowią, iż opodatkowaniu podlegają m.in. obiekty budowlane takie jak budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednakże, zarówno definicje budynków jak i budowli należy interpretować zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

W dniu 28 czerwca br. wejdzie w życie zmiana przepisów budowlanych, zgodnie z którą przez obiekt budowlany rozumieć należy budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Nowa definicja nie będzie więc już zawierać w swojej treści pojęcia urządzenia technicznego. Jest to o tyle ważne, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają również urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, czyli urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Do tej pory wszelkiego rodzaju instalacje znajdujące się wewnątrz budynku nie podlegały odrębnemu opodatkowaniu jako budowle, ponieważ stanowiły element budynków. Nowe przepisy wprowadzają zawężenie pojęcia obiektu budowlanego jedynie do takich instalacji, które dają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Może to oznaczać, iż organy podatkowe będą się starały wyłączyć spod ww. definicji:

  • wszystkie urządzenia znajdujące się w budynkach;
  • takie instalacje znajdujące się wewnątrz budynków, które nie dają możliwości użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem (np. transformatory, zbiorniki piwniczne, kotły i piece przemysłowe).

Czy nowelizacja przepisów budowalnych będzie miała negatywne konsekwencje dla podatników? Przekonamy się o tym, kiedy organy podatkowe dokonają interpretacji nowych regulacji.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość