RSM Poland
Języki

Języki

Podatek od nieruchomości dla elektrowni wiatrowych

Prawdopodobnie wyższy podatek od nieruchomości dla posiadaczy elektrowni wiatrowych

 

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegną zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Modyfikacje w tym zakresie, chociaż nie poprzez bezpośrednie wyartykułowanie tego w przepisie prawa podatkowego, przewiduje ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej: „Ustawa”). Obecnie akt prawny oczekuje na podpis Prezydenta RP.

Zasadniczym założeniem Ustawy jest uregulowanie problematyki budowy i lokalizacji elektrowni wiatrowych. Przyjęte rozwiązania mają bowiem na celu przede wszystkim objęcie elektrowni wiatrowych nadzorem budowlanym. Dla uzyskania pożądanego efektu prawodawca zmienił definicję budowli w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 tj. z późn. zm.). Polega ona na wykreśleniu słowa „elektrownie wiatrowe” z tej części definicji budowli, która zawiera przykładowy katalog urządzeń technicznych, w odniesieniu do których tylko elementy budowalne uznaje się za budowlę. W związku natomiast z tym, że do definicji budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości bezpośrednio odwołuje się Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 tj. z późn. zm.), dokonany zabieg legislacyjny, może nieść za sobą potencjalnie daleko idące konsekwencje podatkowe. Nowa definicja budowli może bowiem spowodować, że podatek od nieruchomości w wysokości 2% będzie trzeba kalkulować od wartości całej elektrowni wiatrowej, a nie tylko od jej elementów budowalnych, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegać będzie zarówno fundament, jak i maszt oraz elementy techniczne elektrowni wiatrowej (wirnik, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu), stanowiące istotną część całej wartości elektrowni wiatrowej.

Choć, tak jak wskazaliśmy na wstępie, w nowej Ustawie nie ma bezpośredniego wskazania, że do zmian opodatkowania podatkiem od nieruchomości w tym zakresie dojdzie, to za przyjęciem takiego stanowiska stoi analiza treści przepisów przejściowych Ustawy. Art. 17 Ustawy wskazuje bowiem, że do dnia 31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości w odniesieniu do elektrowni wiatrowych ustalany będzie i pobierany na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy. Stanowi to podstawę do twierdzenia, że zmiany dokonane w definicji budowli będą niosły za sobą również określone skutki w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Niestety uzasadnienie do projektu Ustawy w żaden sposób nie odnosi się do tej kwestii.

Podsumowując, przyjęte rozwiązania mogą spowodować przede wszystkim znaczący wzrost kosztów związanych z utrzymaniem takich elektrowni oraz liczne spory z organami podatkowymi w przedmiocie prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Już na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie brakuje rozbieżności pomiędzy stanowiskiem podatników a organów podatkowych w tym zakresie. Nowe regulacje, z uwagi na sposób ich wyartykułowania, wydają się być jeszcze bardziej problematyczne. Brak bowiem wskazania „elektrowni wiatrowych” w przykładowym katalogu urządzeń technicznych, w odniesieniu do których uznaje się za budowlę tylko elementy budowalne, nie musi przesądzać w sposób jednoznaczny o tym, że mają one podlegać opodatkowaniu jako całość.

Z uwagi na powyższe zachęcamy Państwa do kontaktu w celu omówienia zmian i ich konsekwencji w kontekście Państwa biznesu lub inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych.  

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786