Poland
Języki

Odkrywając Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce

18.687 hektarów, inwestycje o wartości 25,5 mln euro, blisko 296 tys. nowo utworzonych miejsc pracy oraz stale rosnące zainteresowanie ze strony przedsiębiorców i potencjalnych pracowników: tak obecnie prezentują się polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne.

Decyzją polskiego rządu działanie Specjalnych Stref Ekonomicznych (dalej: SSE) w Polsce zostało przedłużone do 2026 roku. Ze względu na pozytywne doświadczenia z lat poprzednich i niewątpliwą atrakcyjność tych terenów inwestycyjnych przewiduje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat polskie SSE przyciągną kolejne, głównie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Tereny SSE są stale powiększane poprzez tworzenie nowych podstref i włączanie ich w działające już strefy. Nowe podstrefy to zwykle tereny znajdujące się w pobliżu dużych metropolii, autostrad lub dróg ekspresowych, także tych jeszcze w trakcie realizacji. Jednym z przykładów jest choćby nowa podstrefa włączona do Lednickiej SSE (woj. dolnośląskie): to około 422 ha terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 3 oraz drogi ekspresowej S3, która jest jeszcze w budowie.

Celem takiego działania jest przede wszystkim chęć skorzystania z nowo powstałych infrastruktur i uczynienie Polski jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla nowych inwestorów. W kontekście rozwoju SSE należy także pamiętać o licznych projektach restrukturyzacji i modernizacji infrastruktury przewidzianych na lata 2015-2020, kiedy to Polska otrzyma ostatnią transzę funduszy unijnych o łącznej wartości 82,5 mld euro.

Według danych z września 2015 roku, SSE obejmowały tereny zlokalizowane w 162 miastach i 232 gminach, zajmując łączną powierzchnię ponad 18,5 tys. ha, która wzrosła trzykrotnie od 2004 roku. W roku 2014 wydano 436 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, co stanowi blisko 21,2% ogółu ważnych zezwoleń. W porównaniu z rokiem 2013 liczba udzielonych zezwoleń była większa o 72,3%.

Najwięcej zezwoleń wydano w strefach: wałbrzyskiej (64), katowickiej (58), krakowskiej (44), mieleckiej (42) i tarnobrzeskiej (39). Natomiast najwięcej nowych miejsc pracy powstało w strefie kostrzyńsko-słubickiej (ponad 5,5 tys.), wałbrzyskiej (ponad 3,9 tys.) oraz łódzkiej (ponad 3,3 tys.).

Jakie korzyści płyną z inwestycji w SSE?

zes2

Inwestorzy w SSE mogą liczyć przede wszystkim na zwolnienia podatkowe (CIT lub PIT). Niektóre gminy oferują także zwolnienia z podatku od nieruchomości. Co więcej, działki znajdujące się na terenie SSE są w pełni przygotowane pod inwestycje oraz dostępne w konkurencyjnych cenach. Zarządzający strefami zapewniają również darmową pomoc w załatwianiu formalności związanych z inwestycją.

Wysokość pomocy publicznej dla inwestorów jest różna w zależności od regionu, wielkości i kosztów inwestycji oraz liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Planując działalność w SSE, warto wziąć pod uwagę, że minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji uprawniająca do skorzystania z pomocy publicznej wynosi 100 tys. euro.

Koszty kwalifikowane, czyli uprawniające do ubiegania się o pomoc publiczną, to wydatki związane z nową inwestycją na terenie SSE, poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia, do których zalicza się:

  • wydatki na zakup, wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub spłatę ich wartości określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze;
  • wydatki na rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych;
  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (przy spełnieniu dodatkowych warunków);
  • wydatki zaliczone do wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia.

Koszty zatrudnienia nowych pracowników, które można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, to iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i dwuletnich kosztów płacy brutto nowo zatrudnionych pracowników powiększonych o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.

zes3

Jak już wcześniej wspomniano, wielkość pomocy publicznej jest różna w zależności od regionu, w którym planowana jest inwestycja. W czterech województwach (lubelskim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim) można na przykład skorzystać z pomocy publicznej w wysokości 50%. W Warszawie natomiast pomoc ta jest najniższa – obecnie wynosi 15%, a od 2018 roku będzie równa 10%.

Sukces działania polskich SSE potwierdza ranking FDI Business Financial Times, w którym to Katowicka SSE została wyróżniona jako najlepsza strefa ekonomiczna Europy w 2015 roku.

Katowicka SSE jest jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych terenów inwestycyjnych wśród wszystkich stref, generując inwestycje o wartości 5,5 mld euro, stwarzając 58 tys. nowych miejsc pracy i przyciągając 260 inwestorów. Poza największą inwestycją grupy General Motors, Katowicka SSE przyciągnęła także wiele włoskich przedsiębiorstw, wśród których znalazły się: Fiat, Ferroli, Brembo, Magnetti Marelli, Mapei czy Avio Aero.  

Korzyści płynące z inwestycji w SSE stanowią duże wyzwanie dla władz lokalnych z innych terenów, które także własnymi siłami starają się zachęcać zagranicznych inwestorów, pomagając im rozwijać nowe projekty i inwestycje.

Źródło: Exportiamo, Agata Sikora, RSM Poland, agata.sikora@rsmpoland.pl

 

https://www.exportiamo.it/aree-tematiche/12562/alla-scoperta-delle-zone-...