RSM Poland
Języki

Języki

Przyjęcie nowych MSSF przez Komisję Europejską

 

Zbliżający się ku końcowi 2016 rok przyniósł kilka nowych regulacji zarówno krajowych, jak i międzynarodowych w zakresie prawa bilansowego, ale także był pierwszym rokiem stosowania zmian, jakie zostały ogłoszone w poprzednich latach.

 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR/IASB) wydała w 2016 roku nowy standard poświęcony leasingowi (MSSF/IFRS 16), o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Standard ten nie został jeszcze przyjęty przez Komisję Europejską. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, art. 2 ust. 3, jednostki sporządzające swoje sprawozdania zgodnie z MSR (IFRS) muszą uwzględnić fakt ogłoszenia standardu przez wspomnianą Komisję.

Tym samym należy zwrócić uwagę, iż 22 września 2016 roku Komisja Europejska przyjęła MSSF/IFRS 15, standard poświęcony rozpoznawaniu przychodów z umów z klientami. Dwa miesiące później Komisja Europejska przyjęła MSSF/IFRS 9, standard poświęcony instrumentom finansowym. Oba te standardy mogą zostać zastosowane przez podmioty stosujące MSR/IFRS. Data wejścia w życie powyżej wspomnianych standardów została określona przez Radę na 1 stycznia 2018 roku (tj. mają zastosowanie do sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później), niemniej wcześniejsze zastosowanie jest możliwe.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786