RSM Poland
Języki

Języki

Tarcza 4.0. już opublikowana

23 czerwca br. opublikowana została ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami koronawirusa oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, popularnie zwana Tarczą 4.0. (Dz.U. poz. 1086).

W zakresie rozwiązań podatkowych, Tarcza 4.0. wprowadza poniższe rozwiązania.

Rozwiązania wspólne dla PIT oraz CIT:

 • Do listy podmiotów, na rzecz których darowizna uprawnia do odliczenia podstawy opodatkowania, dołączono domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej. Dodatkowo, ustawodawca wprowadził możliwość skorzystania z odliczenia, jeżeli przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego.
 • Podatnicy uprawnieni zostali również do obniżenia dochodu o wartość darowizn rzeczowych, których przedmiotem są laptopy bądź tablety przekazane od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na rzecz organów placówek oświatowych oraz organizacjom pożytku publicznego.
 • Wprowadzono bezwarunkowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • W zakresie tak zwanej ulgi na złe długi skróceniu z 90 do 30 dni uległ termin, w jakim dane zobowiązanie nie może być uregulowane przez dłużnika, aby wierzyciel mógł obniżyć dochód będący podstawą obliczenia zaliczki. Ponadto, prawem do skorzystania z ulgi na złe długi objęci zostali również wierzyciele, którzy wybrali uproszczoną metodę wpłaty zaliczek poprzez obniżenie zaliczki o odpowiedni procent wartości nieuregulowanej należności.
 • Podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych zapłacone kary umowne i odszkodowania, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19.
 • Certyfikaty rezydencji niezawierające okresu ważności, w odniesieniu do których okres 12 miesięcy upływa w okresie obowiązywania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego zachowują swoją ważność przez 2 miesiące po odwołaniu tych stanów, w tym samym okresie rezydencja podatnika może być potwierdzona kopią certyfikatu;
 • Przedłużeniu uległy terminy złożenia informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:
  • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin upływał w okresie od 31 marca do 30 września 2020 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Rozwiązania dotyczące podatku od towarów i usług:

Do 1 października 2020 r. odroczono wejście w życie niektórych przepisów, w tym w zakresie zmienionego raportowania JPK (JPK_V7) oraz zmiany w zakresie obowiązku zapłaty nierozliczonego w deklaracji podatku z tytułu importu w metodzie uproszczonej.

Pozostałe regulacje:

 • Ordynacja podatkowa: w związku z regulacjami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uprawniony został do dostępu do akt podatkowych w związku z prowadzonymi postępowaniami na podstawie ustaw szczególnych.
 • Ordynacja podatkowa: do 30-ego dnia następującego po dniu odwołania zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zawieszone zostały terminy do składania raportów MDR, przy czym w przypadku schematów transgranicznych termin ten nie może być dłuższy niż 30 czerwca 2020 r.
 • Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji:
  • decyzja o wsparciu wydawana będzie na okres 15 lat, jeżeli w dniu wydania decyzji powierzchnia terenu, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja, jest położona co najmniej w 51% w granicach specjalnej strefy ekonomicznej;
  • zmodyfikowano definicję nowej inwestycji: wskazano, iż przez nową inwestycję rozumie się:
 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Sebastianem GOSCHORSKIM:

sebastian_goschorski.jpg

Sebastian GOSCHORSKI
Business Development Partner w RSM Poland
Head of China Desk w RSM Poland
e-mail: ekspert@rsmpoland.pl
tel. +48 61 8515 766
fax +48 61 8515 786