RSM Poland
Języki

Języki

Nowy formularz TPR-C – nowe wyzwania i wymagania

Tomasz BEGER
Tax Partner

W niniejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć Państwu niektóre z najnowszych zmian wprowadzonych przez Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 grudnia 2020 r., zmieniające rozporządzenia dotyczące informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych do prezentacji danych w formularzach TPR-P oraz TPR-C. Wspomniane rozporządzenia obowiązują od 1 stycznia 2021 r. i mają zastosowanie do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

Prawidłowe wypełnienie formularza TPR już za rok 2019 wiązało się dużymi problemami i wątpliwościami, częściowo związanymi z samą konstrukcją formularza, który nie był dostosowany do szerokiego i skomplikowanego spektrum transakcji gospodarczych, dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Mimo opublikowania przez Ministerstwo Finansów (dalej: MF) odpowiedzi na ponad sto najczęściej zadawanych pytań dotyczących wypełniania formularza TPR, podatnicy wciąż mieli liczne wątpliwości co do jego poprawnego uzupełniania. Ponowna nowelizacja tego formularza zrodzi prawdopodobnie kolejne pytania, dlatego przyjrzyjmy się niektórym zmianom, wprowadzonym przez nowelizację rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych.

Restrukturyzacja i inne transakcje

Jedną z głównych zmian w zakresie TPR jest rozszerzenie kategorii transakcji dotyczących restrukturyzacji. Nowelizacja formularza TPR wprowadza bowiem aż 13 kategorii transakcji dla restrukturyzacji związanych m.in. z połączeniem, podziałem i przejęciem, wymianą udziałów, zmianą profilu funkcjonalnego, transferem wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do nich, jak również przenoszeniem pracowników między podmiotami. Powyższe będzie wymagało od podatników bardziej szczegółowego przedstawiania danych dotyczących transakcji restrukturyzacyjnych, które w dotychczas obowiązującym wzorcu formularza prezentowano w ograniczonym zakresie.

Przedmiot transakcji kontrolowanej

Zgodnie z postulowanymi rekomendacjami, m.in. przez Forum Cen Transferowych, w znowelizowanym formularzu TPR pojawi się nowe pole o nazwie Przedmiot transakcji kontrolowanej, w którym trzeba będzie krótko wskazać przedmiot transakcji. Powyższą zmianę z pewnością należy ocenić pozytywnie, albowiem dotychczas wpisanie do formularza TPR kilku transakcji z tej samej kategorii nie było w pełni czytelne i mogło prowadzić do niezamierzonych omyłek. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom znacznemu ułatwieniu ulegnie procedura uzupełniania formularza TPR, zwłaszcza w wyżej opisanym przypadku.

Dowiedz się więcej o cenach transferowych.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Wartość transakcji kontrolowanych

Nowelizacja przepisów wprowadza również zmiany w zakresie prezentacji wartości transakcji. Dotychczas wartość transakcji kontrolowanych była wykazywana w milionach złotych, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku. Po nowelizacji wartość transakcji należy wskazać w tysiącach złotych (bez VAT) według stanu na ostatni dzień okresu, za jaki składa się informację TPR. Zmianom uległa także prezentacja danych związanych z transakcjami finansowymi. W polu Wartość zadłużenia trzeba będzie wpisać kwotę zadłużenia lub depozytu na koniec okresu za jaki składana jest informacja o cenach transferowych. Obowiązujące dotąd przepisy nakazywały uzupełnienie średniej wartości zadłużenia lub depozytu z początku i końca okresu. Jedynie dla transakcji cash poolingu nie zmieniono sposobu prezentacji danych dotyczących pola Wartość zadłużenia.

Wprowadzono również modyfikacje związane z prezentacją kwot odsetek i wynagrodzenia w przypadku transakcji poręczenia lub gwarancji. Dla transakcji realizowanych od 2020 r. powinno się oddzielnie wykazywać wartość odsetek (lub wynagrodzenia w przypadku poręczenia lub gwarancji) należnych i naliczonych oraz faktycznie otrzymanych lub zapłaconych.

Ponadto w sytuacji, gdy transakcja kontrolowana podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła, trzeba podać wartość przed potrąceniem podatku.

Metody weryfikacji cen transferowych

Wprowadzona przez MF nowelizacja przepisów dotyczących formularza TPR skutkuje również licznymi zmianami w zakresie prezentacji wyników analizy cen transferowych, przeprowadzonej przy pomocy tzw. innej metody. Dla transakcji kontrolowanych realizowanych od 2020 roku, podatnik będzie miał możliwość zastosowania aż 7 metod weryfikacji rynkowego charakteru ceny transferowej, np. metody dochodowe (wówczas należy dodatkowo podać wartość współczynnika dyskontującego), metodę majątkową, statystyczną lub kombinację dwóch lub więcej metod. Ponadto jako jedną z metod będzie można wybrać Analizę zgodności, w sytuacji gdy nie jest możliwe przygotowanie analizy porównawczej. Wówczas konieczne będzie podanie źródła danych, z których korzystał podatnik przy sporządzaniu analizy zgodności.

Podsumowanie

Przedstawione modyfikacje formularza TPR to nie jedyne poprawki wprowadzone przez MF, które obowiązują podatników od 1 stycznia 2021 roku. Pozostałe zmiany obejmują:

  • Obowiązek prezentowania danych dotyczących kompensat;
  • Zmianę sposobu prezentowania danych na temat wysokości oprocentowania z punktów bazowych na procentowe z czterema miejscami po przecinku, w przypadku transakcji dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu;
  • Konieczność wskazania rodzaju zastosowanego przedziału w analizie porównawczej dla transakcji finansowych;
  • Obowiązek uzupełnienia informacji nt. rodzaju analizy czy też rodzaju zastosowanego przedziału dla transakcji kontrolowanych dotyczących udostępniania lub korzystania z wartości niematerialnych.

Dokonując finalnej oceny procesu nowelizacji przepisów dotyczących formularza TPR, należy zauważyć, iż MF z pewnością wzięło pod uwagę najczęstsze postulaty i wątpliwości zgłaszane przez podatników, którzy mieli obowiązek wypełnienia i złożenia wyżej wymienionego dokumentu. Wprowadzone zmiany w dużej mierze zasługują na pozytywną ocenę, albowiem pozwolą oszczędzić czas i koszty po stronie podatników oraz zmniejszyć ilość niezamierzonych omyłek związanych z wypełnianiem TPR. Z drugiej strony nowelizacja przepisów zobowiązuje podatników do jeszcze bardziej szczegółowej prezentacji danych związanych z transakcjami kontrolowanymi. Wydaje się zatem, że ostateczny bilans wychodzi na zero.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się