Poland
Języki

Blog

Tarcza antykryzysowa w związku z COVID-19 – ochrona miejsc pracy i wsparcie dla pracodawców

3 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa w związku z COVID-19 – ochrona miejsc pracy i wsparcie dla pracodawców

Prezydent podpisał ustawię o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Tarczę Antykryzysową. Głównym założeniem Tarczy Antykryzysowej jest wsparcie firm, które doznały strat w wyniku COVID-19 w celu ochrony miejsc pracy.

 

Poniżej szczegóły rozwiązań, które budzą największe zainteresowanie wśród przedsiębiorców, a mianowicie rozwiązania dotyczące dofinansowań wynagrodzeń, składek ZUS oraz PIT.

Zwolnienia i ulgi w opłacaniu składek ZUS

Zwolnienie w opłacaniu składek

 • mikroprzedsiębiorcy - na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, ustawa zwalnia przedsiębiorców z płacenia składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne, przez okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca 2020 r.

Warunkiem umożliwiającym zwolnienie z ww. składek jest:

 • prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,
 • niezaleganie ze składkami na koniec III kwartału,
 • uzyskanie przychodu nie większego niż 2 mln EUR w ciągu dwóch ostatnich lat obrachunkowych.
 • samozatrudnieni – wykonujący pozarolniczą działalność przed 1 lutego 2020 r. i opłacający składki na własne ubezpieczenie, którzy spełniają kryterium przychodowe, czyli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali przychód nie wyższy niż 15.681 zł.

Odroczenie płatności

Na wniosek płatnika składek, który ma problemy w opłaceniu bieżących składek z powodu epidemii COVID-19 istnieje możliwość odroczenia terminu płatności składek za okres od stycznia 2020 r.

 Odroczenie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, nie ma znaczenia wielkość firmy ani od kiedy prowadzą działalność.

 W związku z odroczeniem opłacania składek nie będzie pobierana opłata prolongacyjna od momentu złożenia wniosku.

Dofinansowanie do wynagrodzeń (dotyczy umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło)

Dofinansowanie dla pracodawców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pracodawca, który odnotował spadek obrotów gospodarczych spowodowany COVID-19 przynajmniej o 15% w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub z tego samego powodu spadku przynajmniej 25% obrotów z miesiąca na miesiąc i dodatkowo nie zalega ze

składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP lub FŚ oraz podatkiem na koniec III kwartału 2019 r. oraz wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości może liczyć na następujące rodzaje pomocy w dofinansowaniu wynagrodzeń:

 • przestój ekonomiczny – czyli wynagrodzenie postojowe dla pracowników, którzy nie mogą pracować z powodu COVID-19, ze względu na zamknięcie całego lub części zakładu pracy. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, jednak nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę od kwoty dofinansowanego wynagrodzenia.
 • ograniczenie czasu pracy – pracodawca, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca może liczyć w takiej sytuacji na dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału plus składki na ubezpieczenie finansowane przez pracodawcę od dofinansowanych wynagrodzeń.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15.681 zł).

Dofinansowanie będzie obowiązywało przez trzy miesiące od złożenia wniosku.

W celu skorzystania z w/w pomocy, warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy należy ustalić w porozumieniu.

Porozumienie zawiera pracodawca z organizacją związkową lub z przedstawicielami pracowników.

Pracodawca będzie miał 5 dni roboczych na przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, licząc od dnia zawarcia porozumienia.

Ci pracodawcy, którym uda się ustalić warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, nie będą musieli stosować art. 42 par. 1-3 k.p., czyli w praktyce przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym. To oznacza, że pracodawca nie wypowiada pracownikom dotychczasowych warunków pracy i płacy, a zmiana warunków zatrudnienia następuje automatycznie z dniem określonym w porozumieniu z związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania na pracownika dofinansowania jak również bezpośrednio po, nie dłużej jednak niż łączny okres pobierania dofinansowania na danego pracownika (max. 3 miesiące).

KLAKULACJA POKAZUJĄCA RÓŻNICE KWOTOWE W DOFINANSOWANIU W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO RODZAJU DOFIANSOAWNIA.
DLA CELÓW KALKULACJI PRZYJĘTO WYNAGRODZENIE 5.000,00 PLN BRUTTO.

POBIERZ SZABLON W ARKUSZU EXCEL

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne przez samorządy lokalne – starostę  – skierowane dla Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw

Inny rodzaj pomocy dla rynku pracy to możliwość ubiegania się przez pracodawcę o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od starosty. Warunkiem skorzystania z powyższego udogodnienia jest spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu z łącznymi obrotami w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Jeżeli spadek obrotów wyniesie co najmniej:

 • 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1.300 zł),
 • 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1.820 zł),
 • 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 2.340 zł).

Dofinansowanie może być przyznane na nie dłużej niż 3 miesiące jednak pracodawca korzystający z powyższego dofinansowania jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem, przez okres dofinansowania, oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Dofinansowanie ma być wypłacane co miesiąc, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorcy składają wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora tego urzędu.

UWAGA
Pracodawca może otrzymać pomoc (dofinansowanie do wynagrodzeń i składek, o których mowa w punktach 1 i 2) na te same koszty tylko z jednego źródła pomocy ze środków publicznych.

Zaliczki na PIT

W przypadku zaliczek na podatek pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego a także świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw majątkowych obowiązek przekazania pobranych zaliczek na rachunek urzędu skarbowego podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii COVID-19 i spełniający te same kryteria co w przypadku dofinansowań do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 do 8 godzin, a tygodniowy czas takiego odpoczynku z 35 do 32 godzin.

Dodatkowo, w porozumieniu z pracownikami pracodawca będzie mógł wydłużyć dobowy czas pracy do maksymalnie 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy.

W porozumieniu o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, należy wskazać zakres i czas obowiązywania zmian.

Kopię porozumienia należy przekazać do PIP w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia z związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Ustawa przedłuża okres pobierania zasiłku opiekuńczego o kolejne 14 dni w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki a także niemożliwość sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek przysługuje osobom, które opiekują się:

 • dzieckiem do ukończenia 8 roku życia;
 • dzieckiem z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia przez nie 18 lat;
 • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • dorosłą osobą niepełnosprawną.

Powyższe rozwiązanie obowiązuje od 26 marca 2020 r.

Regulacje dotyczące badań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Ustawa wprowadza czasowe zawieszenie stosowania art. 229 Kodeksu Pracy nakładającego obowiązek okresowych badań profilaktycznych,

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Natomiast badania wstępne i kontrolne może przeprowadzić i wydać orzeczenie inny lekarz niż lekarz medycyny pracy, jednakże orzeczenie to straci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Nie można dopuścić do pracy pracownika bez ważnych badań wstępnych i kontrolnych.

Odroczenie terminu wdrożenia PPK dla średnich firm tzw. II etapu Pracowniczych Planów Kapitałowych do końca listopada, czyli do czasu, kiedy przypada wdrożenie III etapu.

Przesunięcie o 6 miesięcy obowiązku dot. PPK w średnich przedsiębiorstwach – zmiana terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK – odpowiednio do 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r.

Dobra analiza danych jest podstawą – należy przemyśleć i skalkulować, które rozwiązanie jest najbardziej korzystne dla naszej firmy na podstawie posiadanych danych i prognoz. Analizy należy dokonać szczególnie przed złożeniem wniosku, gdyż nie wszystkie dofinansowania działają równolegle.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Agnieszką KOŹLAREK:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter