Poland
Języki

Blog

Zmiany w podatku CIT u źródła – najpierw zapłata, a później ewentualny zwrot podatku

21 listopada 2018

Zmiany w podatku CIT u źródła – najpierw zapłata, a później ewentualny zwrot podatku

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), która wprowadza bardzo istotne, wręcz rewolucyjne, zmiany zasad pobierania podatku CIT u źródła. Stosowanie obniżonych stawek lub zwolnień od podatku CIT w związku z wypłatą dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz wynagrodzenia za niektóre usługi będzie nadal możliwe, ale pod warunkiem dopełnienia nowych, licznych formalności.

Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2018 r., w przypadku wypłaty przedmiotowych świadczeń na rzecz podmiotów zagranicznych podmiot krajowy może samodzielnie uznać jako płatnik podatku CIT, że warunki zastosowania preferencji podatkowych określone w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawie o CIT zostały spełnione i zastosować obniżoną stawkę lub zwolnienie od podatku CIT u źródła. Tym samym, podmiot krajowy nie jest obecnie zobowiązany do uprzedniego pobrania i zapłacenia podatku u źródła w wysokości 19% lub 20% przychodu podmiotu zagranicznego.

Zmiany w CIT od 2019 roku - zapraszamy na szkolenie
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, poświęconemu uchwalonym przez Sejm przepisom nowelizującym ustawy o podatkach dochodowych, obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.
Dowiedz się więcej

Natomiast według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r. w przypadku wypłaty przedmiotowych świadczeń na rzecz podmiotów zagranicznych, podmiot krajowy będzie zobowiązany jako płatnik podatku CIT do pobrania i zapłaty podatku u źródła w wysokości 19% lub 20% przychodu podmiotu zagranicznego. Dopiero później podmiot krajowy lub podmiot zagraniczny będzie mógł wystąpić o zwrot podatku nadpłaconego ponad wartość należną na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o CIT. W tym celu wnioskodawca będzie zobowiązany załączyć do wniosku szereg dokumentów wykazujących zasadność zwrotu nadpłaconego podatku, w tym m.in. certyfikat rezydencji podmiotu zagranicznego.

Wyjątkowo jednak płatnik będzie uprawniony do zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku u źródła bez konieczności uprzedniego pobrania i zapłacenia podatku u źródła w wysokości 19% lub 20% przychodu podmiotu zagranicznego: 

  1. w przypadku złożenia przez podmiot krajowy oświadczenia potwierdzającego zasadność zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku u źródła;
  2. w przypadku uzyskania przez podmiot krajowy opinii właściwego organu podatkowego o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła od świadczeń wypłacanych na rzecz podmiotu zagranicznego.

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej w punkcie 1. , będzie mogło zostać złożone do właściwego urzędu skarbowego tylko i wyłącznie przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Jeżeli organ podatkowy uzna to oświadczenie za nieprawdziwe, to będzie mógł określić płatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 10% podstawy opodatkowania świadczenia wypłacanego na rzecz podmiotu zagranicznego. Ponadto, kierownik jednostki może podlegać również odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie zagrożone grzywną do 720 stawek dziennych (maksymalna kara grzywny w 2018 r. wynosi 20.160.000 zł) albo  pozbawieniem wolności, albo obu tym karom łącznie.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Organ podatkowy może odmówić wydania opinii, o której mowa powyżejw punkcie 2., jeżeli uzna, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że generalna klauzula o unikaniu opodatkowania lub klauzule szczegółowe mogą znaleźć zastosowanie w rozpatrywanym przypadku, lub że podmiot zagraniczny nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju swojej siedziby.

Nowe zasady pobierania podatku u źródła będą stosowane tylko w stosunku do nadwyżki ponad kwotę 2.000.000 zł, wypłaconych na rzecz tego samego podmiotu zagranicznego w roku podatkowym. Tym samym, nowe zasady nie znajdą zastosowania do wartości świadczeń wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu w danym roku, która nie przekracza kwoty 2.000.000 zł. W takim przypadku jednak płatnik będzie zobowiązany do zachowania należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku u źródła. Przy czym nowe przepisy nie wyjaśniają, jak należy rozumieć należytą staranność oraz jakie konkretnie czynności pozwalają uznać, że płatnik dochował należytej staranności. Wskazują one lakonicznie, że przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Wobec tego zachowanie należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku u źródła wymaga wprowadzenia i stosowania przez płatnika odpowiednich procedur należytej staranności przy weryfikowaniu zagranicznych kontrahentów. Natomiast brak takich procedur lub ich nieprzestrzeganie może prowadzić do uznania przez organ podatkowy, że płatnik nie dochował należytej staranności w tym zakresie.

Już pobieżna analiza nowych regulacji ustawy o CIT w zakresie podatku u źródła prowadzi do wniosku, że nowe zasady pobierania podatku będą prawdziwą rewolucją. Mając przy tym na uwadze znaczenie nowych regulacji prawnych dla obrotu gospodarczego nie ulega wątpliwości, że nowelizacja ustawy o CIT w zakresie podatku u źródła znacząco wpłynie na sytuację polskich przedsiębiorców dokonujących płatności za granicę. Natomiast ze względu na szeroki zakres wprowadzanych zmian szereg nowych obowiązków o charakterze formalnym oraz znaczny stopień zawiłości i nieczytelności nowych regulacji prawnych należy spodziewać się dużych trudności u podmiotów krajowych (płatników), stosujących nowe przepisy dotyczące podatku u źródła. Dlatego też w celu uniknięcia ewentualnego sporu z organami podatkowymi w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku u źródła warto przygotować się na wejście w życie nowych regulacji ustawy o CIT oraz wprowadzić odpowiednie zmiany w procesie rozliczeń podatku u źródła. Rekomendujemy m.in. wdrożenie procedur należytej staranności przy weryfikowaniu zagranicznych kontrahentów.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter