Poland
Języki

Blog

Wyjaśnienia dotyczące oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – praktyczne wskazówki dla podatników

26 lipca 2019

Wyjaśnienia dotyczące oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – praktyczne wskazówki dla podatników

Na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono wyjaśnienia dotyczące sposobu składania i treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wyjaśnienia odnoszą się do oświadczenia składanego na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., w przypadku ich zastosowania dla dokumentacji podatkowych za rok 2018 (LINK). W niniejszym newsletterze przedstawimy Państwu szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie.

Przypomnijmy, że na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.; dalej: Nowelizacja) podmiot sporządzający dokumentację cen transferowych ma prawo wybrać reżim podatkowy, który zastosuje do transakcji rozpoczynających się po 31 grudnia 2017 r. Wybór znowelizowanych przepisów, które formalnie weszły w życie 1 stycznia 2019 r., skutkuje obowiązkiem złożeniem oświadczenia w nowej treści i w formie elektronicznej. Szczegóły prezentujemy poniżej.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

Zmianie uległa przede wszystkim forma oświadczenia składanego przez polski podmiot. Będzie ono składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dotychczas dopuszczalne było również złożenie oświadczenia w wersji papierowej. Oświadczenie należy złożyć na adres elektroniczny skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (LINK). Co istotne, konieczne jest wówczas użycie na platformie ePUAP skrzynki podmiotu (podatnika) – formy komunikacji do tej pory raczej rzadko spotykanej i wykorzystywanej (dlatego warto z wyprzedzeniem, bez oczekiwania na wrzesień, już teraz ją założyć). Wysyłka pisma powinna nastąpić poprzez wybór usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP oraz wybranie pola „Inne pismo” z listy rozwijanej. Usługa wysłania pisma ogólnego dostępna jest również na portalu obywatel.gov.pl (LINK) oraz biznes.gov.pl (LINK).

OBOWIĄZKOWE ELEMENTY OŚWIADCZENIA

Obowiązkowe elementy oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych możemy podzielić na elementy formalne oraz elementy merytoryczne. Elementy formalne nie wynikają bezpośrednio z przepisów ustaw o podatku dochodowym, jednak Ministerstwo Finansów wskazało, że oświadczenie powinno zawierać dane podmiotu składającego oświadczenie tj.:

  • pełną nazwę / imię i nazwisko – dla oświadczeń składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
  • numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju;
  • adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania;
  • wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

Natomiast elementy merytoryczne uregulowane zostały bezpośrednio w art. 11m ust. 2 UPDOP (odpowiednio art. 23y ust. 2 UPDOF) oraz doprecyzowane przez resort finansów. Według wyjaśnień, treść oświadczenia obejmuje informacje, że:

  • lokalna dokumentacja cen transferowych za rok obrotowy (np. 2018) została sporządzona;
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
  • ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 11o ust. 1 UPDOP (odpowiednio art. 23za ust. 1 UPDOF) i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (dotyczy podatników realizujących transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych).

PODPISANIE OŚWIADCZENIA

Oświadczenie składa (pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej) kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tzn. w przypadku spółek kapitałowych – członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Jeżeli natomiast kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji. Jednocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, że w treści oświadczenia (pisma ogólnego) należy wskazać funkcję pełnioną przez każdą osobę podpisującą oświadczenie. Oświadczenie podpisywane jest za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego. Zgodnie z wyjaśnieniami, możliwe jest również elektroniczne podpisanie oświadczenia przez więcej niż jedną osobą. Na portalu epuap.gov.pl dostępne są instrukcje opatrywania dokumentu elektronicznego więcej niż jednym podpisem zaufanym oraz zakładania konta podmiotu i zapraszania użytkowników do tego konta.

Podsumowując, sama treść wyjaśnień Ministerstwa Finansów potwierdza tylko zapisy nowych regulacji, niemniej fakt, iż resort zdecydował się na dodatkowe wyjaśnienia, zasługuje na aprobatę. Najistotniejsze zmiany w odniesieniu do oświadczeń, które były składane na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2018 r., to rozszerzony zakres informacji podlegających oświadczeniu i doprecyzowanie osoby zobowiązanej do podpisania oświadczenia. Zmianie uległa również forma złożenia oświadczenia. Termin złożenia oświadczenia pozostaje bez zmian i upływa dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego – dla większości podatników będzie to 30 września 2019 r. Biorąc jednak pod uwagę rozszerzony zakres treści oświadczenia i sankcje, jakie zostały przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym m.in. za poświadczenie nieprawdy, już teraz gorąco zachęcamy Państwa do przeanalizowania transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi pod kątem obowiązków sprawozdawczych, bądź do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie wesprą Państwa w przygotowaniu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter