Poland
Języki

Blog

TSUE: spółka zależna nie przesądza o posiadaniu stałego miejsca prowadzenia działalności przez spółkę dominującą

11 maja 2020

TSUE: spółka zależna nie przesądza o posiadaniu stałego miejsca prowadzenia działalności przez spółkę dominującą

7 maja 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał ważny wyrok w sprawie polskiej spółki Dong Yang Electronics sp. z o.o. (dalej: Dong Yang) przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu (C547/18), w którym orzekł, że usługodawca nie może wywieść istnienia na terytorium państwa członkowskiego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki z siedzibą w państwie trzecim z samego faktu, że spółka ta posiada w tym państwie członkowskim spółkę zależną oraz że usługodawca ten nie jest zobowiązany do badania  stosunków umownych łączących te dwa podmioty w celu dokonania takiej oceny.

Stan faktyczny i przedmiot sporu

Spółka Dong Yang z siedzibą w Polsce świadczyła na rzecz LG Display Co. Ltd. z siedzibą w Republice Korei (dalej: „LG Korea”) usługi polegające na montażu płytek PCB z materiałów stanowiących własność LG Korea. Przedmiotowe materiały były wydawane Dong Yang przez LG Display Polska sp. z o.o. (dalej: „LG Polska”), spółkę zależną LG Korea. Dong Yang dostarczał gotowe płytki PCB z powrotem do polskiej spółki zależnej. Spółka Dong Yang wystawiała LG Korea faktury za usługi montażu PCB, traktując te usługi jako niepodlegające opodatkowaniu VAT na terytorium Polski. Na tle opisanego stanu faktycznego pomiędzy polską spółką Dong Yang a organem podatkowym wywiązał się spór co do kwestii, czy ww. usługi montażu wykonane zostały na rzecz podmiotu zlecającego tj. LG Korea z siedzibą poza Unią Europejską, czy też na rzecz jej stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 6 czerwca 2018 r. zwrócił się do TSUE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

  1. Czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej spółki zależnej na terytorium Polski można wywieść istnienie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 44 [dyrektywy VAT] i art. 11 ust. 1 [rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011]?
  2. Czy w sytuacji, gdy odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca, podmiot trzeci zobowiązany jest do analizy stosunków umownych pomiędzy spółką z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej a spółką zależną w celu ustalenia, czy istnieje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez tę pierwszą spółkę?

Istota wyroku

W wydanym w czwartek, 7 maja 2020 roku, wyroku TSUE wskazał, że sam fakt, że spółka z państwa trzeciego ma spółkę zależną w państwie członkowskim nie przesądza automatycznie o tym, że posiada ona także stałe miejsce prowadzenia działalności w tym kraju w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Zdaniem Trybunału możliwe jest, aby spółka zależna stanowiła stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej swojej spółki dominującej, jednak taka kwalifikacja zależy od materialnych przesłanek ustanowionych rozporządzeniem wykonawczym Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112 (dalej „Rozporządzenie”), w szczególności w art. 11, które należy oceniać w kontekście rzeczywistości gospodarczej i handlowej.

Natomiast w kwestii drugiego pytania prejudycjalnego TSUE uznał, że z art. 22 Rozporządzenia nie wynika, że usługodawca ma obowiązek badania stosunków umownych między spółką z siedzibą w państwie trzecim a jej spółką zależną w celu ustalenia, czy pierwsza z nich posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie członkowskim. Ponadto, Trybunał przychylił się do stanowiska wyrażonego
w Opinii Rzecznika Generalnego zgodnie z którym „nie można zobowiązać usługodawcy, wymagając od niego badania stosunków umownych między spółką dominującą a spółką zależną, w sytuacji gdy informacje na ten temat są mu co do zasady niedostępne, do wykonywania zadań należących do organów podatkowych (...)”.

Niewątpliwie wydany wyrok dostarczył podatnikom dodatkowych argumentów w sporach z polskimi organami podatkowymi, natomiast czas pokaże, czy zmieni on obecną niekorzystną praktykę organów podatkowych w Polsce.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail:ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter