Poland
Języki

Blog

Przełomowe zmiany w cenach transferowych

23 lipca 2018

Przełomowe zmiany w cenach transferowych

Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych oraz niektórych innych ustaw opublikowany 16 lipca 2018 r. zwiastuje wiele kompleksowych zmian w cenach transferowych. Mniej biurokracji i więcej uproszczeń dla podatników – to główne cele, jakie przyświecały ustawodawcy. Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych, dlatego jego ostateczne brzmienie nie jest jeszcze znane.

Ministerstwo Finansów kontynuuje uszczelnianie systemu podatkowego i wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom dostosowania i ujednolicenia definicji z zakresu cen transferowych do standardów międzynarodowych. Proponowane przez resort rozwiązania mają objąć nie tylko przepisy regulujące samą dokumentację cen transferowych, ale również wprowadzić wiele definicji z zakresu cen transferowych, których dotychczasowe rozumienie budziło liczne wątpliwości interpretacyjne. Tak kompleksowe zmiany mają zostać zawarte w nowym i odrębnym rozdziale, zarówno w ustawie o PIT, jak i ustawie o CIT. Ponadto, dotychczasowe sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP mają zostać zastąpione raportowaniem elektronicznym w formie TP-R.  

Do najważniejszych zmian należy m.in. zwiększeniu progów wartości transakcji kontrolowanych, których przekroczenie skutkuje powstaniem obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (ang. local file). Ustawodawca określił dwa progi o wartości 10 000 000 PLN oraz 2 000 000 PLN (dotychczas progi wynosiły od 50 000 EUR do 500 000 EUR). W rezultacie oznaczać to będzie zmniejszenie obowiązków administracyjnych dla podatników, u których dany rodzaj transakcji przyjmował stosunkowo niewielkie  rozmiary. Pojawić ma się również nowy mechanizm określania progów. Mają być one ustalane odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej w ramach poszczególnych kategorii (jak np. usługi, czy środki trwałe). W projekcie ustawy znalazły się również zagadnienia dotyczące określania wartości transakcji o charakterze jednorodnym. Ustawodawca wskazuje, iż na potrzeby określania obowiązku sporządzania local file transakcje realizowane z kilkoma podmiotami powiązanymi, np. sprzedaż tych samych towarów; będą rozpoznawane jako jedna transakcja – bez względu na ilość wystawionych dokumentów księgowych.

Nowe regulacje odnoszą się także do obowiązku sporządzania (posiadania) grupowej dokumentacji cen transferowych (ang. master file). Dotyczyć on będzie podmiotów powiązanych należących do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły równowartość 200 000 000 PLN. Przepisy te mają umożliwić wykorzystanie jednej dokumentacji na poziomie całej grupy – także w języku angielskim. Niemniej jednak, na żądanie organu podatkowego dokumentacja sporządzona w języku angielskim powinna zostać przetłumaczona na język polski (w terminie 30 dni).

DORADZTWO PODATKOWE
Nie jesteś zorientowany w kwestiach finansowo-podatkowych i toniesz w niezrozumiałych dla siebie dokumentach?
Sprawdź szczegóły

W odpowiedzi na zgłaszane przez podatników uwagi, ustawodawca na stałe wydłuży czas na złożenie oświadczenia o sporządzeniu local file oraz informacji o cenach transferowych. Okres ten zostanie wydłużony z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast termin na sporządzenie master file wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dodatkowo, projekt do ustawy przewiduje, że oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podpisywane będzie przez wskazaną w rejestrach osobę upoważnioną do reprezentowania.

Ustawodawca odniósł się także do problematyki związanej z zawartością dokumentacji cen transferowych. Elementem obligatoryjnym każdej dokumentacji local file będzie analiza cen transferowych oraz składająca się na nią analiza porównawcza (lub analiza zgodności warunków transakcji kontrolowanej z warunkami rynkowymi). Szczegółowe elementy analizy przedstawiać mają przepisy wykonawcze. Warto także wspomnieć o pojawieniu się uregulowania zwalniającego z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej dla ściśle określonych rodzajów transakcji, to znaczy takich, które mają charakter rutynowy (nie powodują więc znacznego ryzyka zaniżenia dochodu) lub też z których przychody lub koszty zostały zakwalifikowane jako niepodatkowe.

Dodatkowo nowelizacja przewiduje wprowadzenie dla transakcji pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej tzw. uproszczonych rozwiązań (ang. safe harbours). Podatnik, który skorzystałby z takiego rozwiązania byłby zabezpieczony przed przeszacowaniem ceny w transakcjach grupowych przez fiskusa. Niemniej jednak, możliwość skorzystania z powyższych rozwiązań będzie wiązać się ze spełnieniem szeregu warunków. Podatnicy korzystający z uproszczonych rozwiązań dla usług o niskiej wartości dodanej będą zobowiązani m.in. do posiadania szczegółowej kalkulacji wskazującej na rodzaj i wysokość kosztów zawartych w bazie kosztowej oraz do określenia sposobu zastosowania i uzasadnienia wyboru klucza alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług. Co więcej, zastosowanie uproszczonych rozwiązań wiązać się będzie ze zmniejszeniem obowiązków dokumentacyjnych po stronie podatnika (brak wymogu sporządzenia analiz porównawczych). W przypadku pożyczek uproszczenia dotyczą oprocentowania kalkulowanego zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów (jako stopa procentowa powiększona o marżę).

W projekcie do ustawy zdefiniowano również szczegółowe warunki stosowania korekt cen transferowych. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu, ustawodawca zamierza wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dochody podatkowe Skarbu Państwa w związku z możliwym nadużywaniem przez podatników tego mechanizmu. W tym zakresie przewidziane zostały warunki m.in. takie jak: stosowanie cen rynkowych przez podatnika już w trakcie roku podatkowego zgodnie z posiadaną najlepszą wiedzą i doświadczeniem, czy też obowiązek dokonania korekty do dnia, w którym upływa termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego oraz dokonanie korekty przez podmiot powiązany, który dodatkowo musi potwierdzić ten fakt podatnikowi.

Projekt do ustawy przewiduje wiele innych zmian, natomiast te, które zostały omówione powyżej to z pewnością najciekawsze z nich. Nowa ustawa miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Niemniej jednak, warto również dodać, iż ustawodawca zamierza umożliwić podatnikom stosowanie zmian przewidzianych w nowej ustawie także w odniesieniu do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r., o ile rozwiązanie to byłoby korzystniejsze dla podatnika.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się  

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter