Poland
Języki

Blog

Opublikowano projekt zmian w PIT i CIT

17 września 2020

Opublikowano projekt zmian w PIT i CIT

W pierwszym tygodniu września informowaliśmy o opublikowaniu na stronie internetowej Rady Ministrów informacji o pracach nad projektem, obejmującym znaczne zmiany w podatkach PIT i CIT. Wczoraj projekt ten ujrzał światło dzienne, potwierdzając niestety najgorsze obawy z nim związane. Proponowane zmiany obejmują szereg sygnalizowanych wcześniej kwestii, na czele z objęciem opodatkowaniem CIT spółek komandytowych. Zmiany mają wejść w życie już od początku 2021 roku.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Zgodnie z treścią projektu, status „podatnika podatku dochodowego” zostanie nadany mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom komandytowym (a także mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne – aczkolwiek tylko tym, w przypadku których tożsamość ich wspólników podlegających opodatkowaniu z racji uzyskiwanych przez spółkę dochodów nie jest znana polskim organom podatkowym i nie będzie tym organom ujawniona).

Z uzasadnienia projektu wynika, że głównym celem nowelizacji w tym zakresie jest walka z wehikułem optymalizacyjnym w postaci spółek komandytowych, w których komplementariuszem z minimalnym prawem do udziału w zysku jest spółka kapitałowa. Zgodnie z zapewnieniami projektodawcy, służyć ma to uszczelnieniu systemu podatkowego.

Chcąc ograniczyć negatywne efekty wprowadzanych zmian dla podmiotów, które nie są elementem optymalizacji podatkowej, projektodawca przewidział pewne rozwiązania łagodzące.

Do komplementariuszy spółek komandytowych będą miały w związku z tym zastosowanie przepisy (obowiązujące już obecnie wobec komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych) pozwalające im na odliczenie od ich podatku dochodowego odpowiedniej części kwoty podatku zapłaconego przez daną spółkę komandytową.

Przewiduje się też wprowadzenie zwolnienia dla przychodów komandytariuszy. Zwolnione z opodatkowania podatkami dochodowymi będą kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 tys. PLN uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Możliwość zastosowania tego zwolnienia będzie jednak uzależniona od braku występowania w spółce określonych powiązań lub sposobu kierownictwa, wskazujących – zdaniem projektodawcy – na jej optymalizacyjny cel.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Inne ważne zmiany

Duże znaczenie dla niektórych podatników będzie miał nowy obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Obejmować on będzie podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln EUR oraz podatkowe grupy kapitałowe (niezależnie od wysokości przychodów). Sprawozdanie to będzie musiało być opublikowane na stronie internetowej podmiotu i zawierać między innymi: opis podejścia podatnika do procesów oraz procedur dotyczących wykonywania obowiązków podatkowych, do dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej oraz do realizacji obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych, jak również informacje o transakcjach z niektórymi rodzajami podmiotów czy też informacje o złożonych wnioskach o interpretacje podatkowe i wiążące informacje stawkowe.

W zakresie zmian na gruncie PIT największe kontrowersje wzbudziła zapowiedź zniesienia tzw. ulgi abolicyjnej. Choć – wbrew wcześniejszej informacji – projekt nie przewiduje jej całkowitej likwidacji, to możliwość skorzystania z niej zostanie znacząco ograniczona. Według założeń projektu wysokość ulgi nie może być wyższa niż 1.360 PLN. W uzasadnieniu projektu planowaną zmianę motywuje się negatywnymi konsekwencjami związanymi z wykorzystywaniem ulgi do agresywnej polityki podatkowej, przy wykorzystaniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. O konsekwencjach likwidacji ulgi abolicyjnej pisaliśmy w jednym z wcześniejszych Alertów Podatkowych.

Pozostałe zmiany umieszczone w projekcie obejmują między innymi:

  • wprowadzenie wobec spółek jawnych obowiązków w zakresie identyfikacji i przekazywania organom podatkowym informacji dotyczących ich wspólników – z zagrożeniem nadania spółce statusu podatnika CIT, jeśli obowiązki te nie zostałyby zrealizowane,
  • ułatwienia dochodzenia należności podatkowych w przypadku dochodu ze sprzedaży udziałów / akcji w tzw. „spółkach nieruchomościowych” przez nierezydentów. Spółki te będą zdefiniowane jako podmioty, w których co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy stanowiły nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości,
  • ograniczenia w rozliczaniu strat podatnika – przede wszystkim w sytuacji, w której przejął on inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo bądź zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ograniczenie to będzie jednak uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, wskazujących na to, iż głównym celem danych operacji było nieuzasadnione skorzystanie z możliwości pomniejszenia dochodu / powiększenia straty),
  • rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, zwłaszcza gdy rzeczywisty właściciel ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”, a także rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych dot. transakcji z podmiotami z takich obszarów,
  • objęcie opodatkowaniem CIT (bądź też, jak wbrew stanowisku sądów administracyjnych twierdzi projektodawca, jedynie „doprecyzowanie” obecnych przepisów) przenoszenia przez likwidowane spółki majątku rzeczowego na rzecz ich wspólników / akcjonariuszy tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej,
  • ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności zwolnionej z opodatkowania – w okresie korzystania ze zwolnienia,
  • zwiększenie do równowartości 2 mln EUR (z 1,2 mln EUR) limitu przychodów uprawniającego do korzystania z obniżonej 9% stawki CIT,
  • zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mające zwiększyć atrakcyjność ryczałtowej formy opodatkowania (np. obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. O dalszym przebiegu procesu legislacyjnego będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Newsletter