Poland
Języki

Blog

Odroczenie wejścia w życie części przepisów o poborze podatku u źródła

3 stycznia 2019

Odroczenie wejścia w życie części przepisów o poborze podatku u źródła

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza nowy mechanizm poboru podatku u źródła, który wyrażony jest w art. 26 ust. 2e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, dalej: updop). Przepisy przewidują obowiązek poboru podatku, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych za granicę przekracza kwotę 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych. Wtedy podatek jest pobierany od należności przekraczających wyżej wskazany próg. W takiej sytuacji, ani właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani zwolnienia wynikające z przepisów updop nie uchronią od niepobrania podatku.

Odroczenie do 30 czerwca 2019 r.

Na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie nowelizującej Minister Finansów zdecydował w Rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545) o wyłączeniu i terminowym ograniczeniu stosowania powyższych przepisów.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Rozporządzenie zawiera terminowe zawieszenie stosowania art. 26 ust. 2e updop w przypadku wypłat:

  • należności podlegających podatkowi u źródła dla nierezydentów mających siedzibę lub zarząd w kraju, z którym Polska wymienia informacje podatkowe;
  • dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

Wyłączenie stosowania przepisów obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.

Odroczenie dla niektórych kategorii

Oprócz powyższego, Rozporządzenie przewiduje też bezterminowe odroczenie  stosowania art. 26 ust. 2e updop w odniesieniu do konkretnych typów należności, bądź należności wypłacanych konkretnym odbiorcom.

  1. Odroczenie obejmuje należności uzyskane przez nierezydentów m.in. z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych zarówno przez Skarb Państwa jak i Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych.
  2. Ponadto, odroczeniem objęto należności uzyskane na rzecz banków centralnych, z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym oraz nabytych przez te banki do dnia 7 listopada 2015 r.
  3. Odroczone zostały też obowiązki w odniesieniu do wypłat należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego, naukowego i środka transportu. Odroczenie to obejmuje np. płatności z tytułu umowy leasingu.
  4. Odroczenie stosuje się także do wypłat z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w polskich portach przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.

Rozporządzenie Ministra Finansów, weszło w życie 1 stycznia 2019 r. Skutkiem Rozporządzenia jest wydłużenie okresu na przygotowanie się przez płatników do spełnienia obowiązków wynikających z nowych zasad poboru podatku u źródła m.in. do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz efektywne wyłączenie płatności do niektórych podmiotów z zakresu stosowania nowych regulacji zawartych w art. 26 ust. 2e udop.

Biorąc pod uwagę zakres zmian sugerujemy jak najszybciej rozpocząć przygotowania do zastosowania nowych przepisów w szczególności poprzez przeprowadzenie przeglądu transakcji objętych podatkiem u źródła oraz przygotowanie dokumentów umożliwiających niepobieranie podatku od lipca 2019 roku.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter