Poland
Języki

Blog

Od 2020 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani informować o stosowanych terminach zapłaty

17 września 2019

Od 2020 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani informować o stosowanych terminach zapłaty

6 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Nowelizacja, mająca służyć wzmocnieniu płynności finansowej przedsiębiorstw, wprowadza między innymi obowiązek składania Ministrowi Gospodarki corocznych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty przez wybranych przedsiębiorców.

Sprawozdanie ma zawierać dane identyfikacyjne firmy (nazwę oraz NIP), a także wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych, spełnionych, nieotrzymanych i niespełnionych w poszczególnych terminach (30, 31-60, 61-120 i powyżej 120 dni) w poprzednim roku kalendarzowym.

Sprawozdania mają być składane elektronicznie przez kierowników następujących podmiotów:

  • podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
  • podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego.

Przez kierowników podmiotów należy rozumieć członków zarządu lub innego organu zarządzającego danego podmiotu, a w przypadku, gdy organ jest wieloosobowy – członków tego organu. W spółkach komandytowo-akcyjnych funkcję kierownika pełni w tej sytuacji komplementariusz. Ponadto warto zauważyć, że w określonych przypadkach obowiązkowi złożenia sprawozdania podlega likwidator, syndyk czy zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Sprawozdania mają być składane za rok poprzedni do 31 stycznia każdego roku. W myśl nowych przepisów pierwsze sprawozdania, sporządzone za rok 2020, należy złożyć w formie elektronicznej do 31 stycznia 2021 roku. Sprawozdania będą publikowane przez Ministra Gospodarki w Biuletynie Informacji Publicznej.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Przepisy zakładają kary grzywny za brak sprawozdania lub opóźnienia w jego przekazaniu. Orzekanie w sprawach o brak lub późniejsze złożenie sprawozdania ma następować w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Sankcje za nadmierne opóźnienia w płatnościach

Zgodnie z uchwalonymi przepisami nadmierne opóźnienia w płatnościach będą skutkowały interwencją Prezesa UOKiK, który będzie mógł reagować w sytuacji, w której suma zaległych świadczeń pieniężnych danego podmiotu w ciągu następujących po sobie 3 miesięcy wyniesie co najmniej 5 mln PLN do 2021 r. i 2 mln PLN w kolejnych latach. Postępowania będą wszczynane z urzędu, a czas ich trwania będzie wynosił maksymalnie 5 miesięcy. Zawiadomienie o nieotrzymaniu zapłaty w terminie będzie mógł wnieść każdy, zarówno przedsiębiorca, który nie otrzymał należności, jak i osoba, która podejrzewa, że dany podmiot nie płaci swoim kontrahentom. W przypadku stwierdzenia opóźnień w regulowaniu zobowiązań, Prezes UOKiK będzie nakładał na przedsiębiorcę karę finansową, której wysokość będzie obliczana na podstawie określonego w nowelizacji wzoru. Wysokość kary będzie uzależniona od kwoty stwierdzonych zaległości i opóźnień w płatnościach.

Nowelizacja przepisów ma na celu zwalczanie zatorów w płatnościach, które w obecnym czasie zdają się przybierać na sile. Są one szczególnie dotkliwe dla mikro i małych przedsiębiorców świadczących usługi dla dużych firm. Jednak ustawodawca poprzez wymaganie przedkładania sprawozdań nałożył na wybranych podatników kolejne obowiązki administracyjne, których i bez nowych przepisów jest już wiele.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter