Języki

Poland
Języki

Języki

Blog

Obowiązek uwzględnienia wartości faktur zaliczkowych przy określaniu progów dla potrzeb cen transferowych

8 lutego 2021

Obowiązek uwzględnienia wartości faktur zaliczkowych przy określaniu progów dla potrzeb cen transferowych

14 stycznia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS, organ) wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.274.2020.2.AW, zgodnie z którą do weryfikacji, czy powstaje w danym roku obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych, konieczne jest uwzględnienie wartości faktur zaliczkowych (nawet jeśli nie wygenerowały one w danym roku przychodu ani kosztu).

Stan faktyczny sprawy

Podatnik, który wystąpił z wnioskiem o interpretację, dokonywał transakcji towarowych i usługowych z podmiotem powiązanym. W 2019 r. wnioskodawca nabywał od podmiotu powiązanego m.in. usługi budowlane, otrzymał również faktury zaliczkowe na usługi budowlane, które nie zostały ostatecznie rozliczone (wykonane) w roku obrotowym.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy faktury zaliczkowe, które otrzymał od podmiotu powiązanego, a które nie wygenerowały w roku podatkowym ani przychodu, ani kosztu (podatkowego lub rachunkowego), należy uwzględnić przy ustaleniu limitu dokumentacyjnego do transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym. W ocenie podatnika faktury zaliczkowe, zgodnie z art. 11k ust. 3 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  (dalej: UPDOP), nie stanowią kosztu, nie powinny być więc ujmowane po stronie kosztowej, w związku z czym faktur zaliczkowych nie należy brać pod uwagę przy ustalaniu wartości limitów dokumentacyjnych transakcji kontrolowanych.

Dowiedz się więcej o cenach transferowychPOZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Stanowisko DKIS

DKIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, albowiem zgodnie z art. 11I ust. 2 pkt 1 UPDOP podatnik, ustalając wartość transakcji jednorodnej z podmiotem powiązanym, powinien uwzględnić wszystkie otrzymane lub wystawione faktury dotyczące danego roku obrotowego, w tym również faktury zaliczkowe potwierdzające wpłaty na poczet usług budowlanych zakończonych w kolejnych okresach. Art. 11I ust. 2 pkt 1 UPDOP odnosi się bowiem do wszystkich faktur dotyczących danego roku podatkowego, w tym również do faktur zaliczkowych. Ponadto DKIS nie zgodził się z uzasadnieniem wnioskodawcy, iż skoro faktury zaliczkowe same w sobie nie generują kosztu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, to nie powinny być uwzględniane w wartości transakcji z podmiotami powiązanymi. W ocenie organu przepisy te nie mają zastosowania do przepisów regulujących obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi.

Konsekwencje

Z punktu widzenia podatników jest to sytuacja niekorzystna, albowiem oznaczona ona, iż przy ustalaniu limitu dokumentacyjnego transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, należy uwzględniać również faktury zaliczkowe. Tym samym przekroczenie wartości progów transakcyjnych powodujących obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych nastąpi szybciej, niż gdyby brać pod uwagę wyłącznie wartość faktur przychodowych, czy też kosztowych, potwierdzających faktycznie dokonane i zakończone transakcje. Podejście zaprezentowane w powyższej interpretacji jest zaskakujące i budzi kolejne pytania, które na razie pozostają bez odpowiedzi:

  • jeśli wartość faktury zaliczkowej została uwzględniona w jednym roku, a świadczenie pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało wykonane w roku kolejnym (i wówczas wygenerowało koszty lub przychód podatkowy), to czy należy ją uwzględnić po raz drugi?
  • jeśli po wpłacie zaliczki nie doszło do realizacji ostatecznego świadczenia, a zaliczka została zwrócona, to czy wartość wpłaty i jej zwrotu należy uwzględnić „podwójnie”?

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się