Poland
Języki

Blog

Obowiązek sporządzania i publikowania sprawozdań dot. strategii podatkowej od 2021 r.

4 listopada 2020

Obowiązek sporządzania i publikowania sprawozdań dot. strategii podatkowej od 2021 r.

W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił szereg zmian w prawie podatkowym. Oprócz kwestii objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT czy też wprowadzenia tzw. estońskiego CIT, uwadze podatników nie powinien też umknąć wchodzący w życie 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Będzie to jednak obejmowało tylko największych podatników oraz podatkowe grupy kapitałowe.

Zakres podmiotowy nowego obowiązku

Wprowadzony do ustawy o CIT nowy art. 27c nie będzie obejmować wszystkich podatników, a jedynie wskazanych w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 – będą to podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) oraz inni podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w danym roku podatkowym przekroczy 50 mln EUR.

Jednocześnie, nowym obowiązkiem nie będą objęte podmioty, które pozostają stroną umowy o współdziałanie zawartej z szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Sposób publikacji sprawozdania

Sprawozdanie dot. realizowanej strategii podatkowej będzie musiało zostać sporządzone w języku polskim (bądź na język polski przetłumaczone), a następnie opublikowane na stronie internetowej podatnika do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli podatnik nie będzie posiadać własnej strony internetowej, wówczas sprawozdanie będzie mogło być udostępnione na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Oprócz powyższego, w tym samym terminie podatnik będzie też obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację o adresie strony internetowej, na której opublikowano sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Elementy sprawozdania

Uchwalona ustawa wskazuje, iż w informacji o realizowanej strategii podatkowej powinny znaleźć się (aczkolwiek „w szczególności”, zatem nie jest to katalog zamknięty) następujące elementy:

  • informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;
  • informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • informacje dotyczące realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Polski, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych;
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów;
  • informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych (zarówno ogólnych, jak i indywidualnych), a także wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych;
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych w tzw. rajach podatkowych.

Wyłączone z tego zakresu będą informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Przy sporządzaniu informacji podatnik powinien uwzględnić charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez siebie działalności.

Od kiedy trzeba publikować sprawozdanie

Analizowana regulacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Co wyjątkowo istotne, brak jest przy tym przepisów przejściowych, które wskazywałyby, że pierwsze sprawozdanie trzeba będzie sporządzić za rok podatkowy kończący się po tej dacie.

Oznacza to, że wedle literalnego brzmienia ustawy, wymagane może być sporządzenie sprawozdania już za rok podatkowy kończący się w trakcie kalendarzowego roku 2020. Niewykluczone, że na poprawki w tym zakresie zdecyduje się jednak Senat.

Kara za niedochowanie obowiązku

W razie nieprzekazania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o stronie internetowej, na której opublikowano sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej, podatnikowi będzie grozić kara w wysokości do 250 tys. PLN. Kara będzie nakładana przez naczelnika US w drodze decyzji, od której przysługiwać będzie odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej.

 

Zespół RSM Poland opracował już wzorce wymaganej dokumentacji; jeśli są Państwo obowiązani do jej tworzenia, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Newsletter