RSM Poland
Języki

Języki

Nowy podatek przychodowy – nieoczekiwany dodatek do Polskiego Ładu

Czas czytania: 4 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

 • Jak obliczana będzie podstawa opodatkowania nowej daniny;
 • Co podatnicy będą musieli wykazywać w swoim zeznaniu podatkowym i kiedy będą płacić nowy podatek;
 • Kiedy proponowany przez Polski Ład podatek może wejść w życie.

Piotr WYRWA
Tax Manager w RSM Poland

Wawrzyniec ŻBIKOWSKI
Junior Tax Consultant w RSM Poland
 

Projekt tzw. „Polskiego Ładu” już w swojej pierwotnej wersji wprowadzał budzące niemałe kontrowersje zmiany w przepisach. Prawdziwy szok podatnicy przeżyli jednak już po zakończeniu konsultacji społecznych, kiedy to Ministerstwo Finansów ogłosiło niespodziewanie zupełnie nowy podatek przychodowy.

Polski Ład – dotychczasowy przebieg procesu legislacyjnego

Opublikowany pod koniec lipca projekt „Polskiego Ładu” od samego początku budził nieufność. Kontrowersje towarzyszyły mu przede wszystkim z powodu krótkiego czasu przeznaczonego na konsultacje oraz bardzo szerokiego zakresu wprowadzanych zmian – w większości niekorzystnych dla podatników. Do projektu zgłoszono wiele postulatów, zaś uwagę opinii publicznej przykuła przede wszystkim drastyczna podwyżka składki zdrowotnej.

W ostatnim tygodniu okazało się, że Polski Ład co prawda zostanie zmodyfikowany, ale wprowadzone przez rząd zmiany, nie do końca są takie, na jakie liczono… Choć Ministerstwo Finansów złagodziło przepisy w zakresie składki zdrowotnej, to jednocześnie skompensowało ubytek dochodów budżetowych wprowadzeniem podatku o charakterze przychodowym. Nie ma on być jednak alternatywą wobec CIT, ale specyficznym domiarem, który obciąży podmioty wykazujące stratę podatkową lub niski udział dochodów w przychodach.

Podatek przychodowy

Nowy podatek – w projekcie nazywany „minimalnym podatkiem dochodowym” – ma być nałożony na podatników CIT (w tym także podatkowe grupy kapitałowe), jeżeli:

 1. ponieśli stratę ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe
  albo
 2. osiągnęli udział dochodów ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe w przychodach innych, niż te uzyskane z zysków kapitałowych, w wysokości nie większej niż 1%.

W celu obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, nie będzie się uwzględniać jednak kosztów uzyskania przychodów i odpisów związanych z nabyciem lub ulepszeniem środków trwałych.

Proponowanego przez Polski Ład podatku przychodowego nie będzie płacić część podatników. Zakwalifikowani do tego grona będą między innymi podatnicy rozpoczynający działalność, przedsiębiorstwa finansowe, a także podmioty posiadające prostą strukturę własnościową (tj. takie, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i które nie posiadają udziałów lub akcji w kapitale innych spółek). Nowa danina nie obciąży też podmiotów, które wykazały określony spadek przychodów (co najmniej o 30%) w stosunku do minionych okresów.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Podstawa opodatkowania

Omawiany podatek, zgodnie z aktualnymi informacjami, wyniesie 10%. Jego podstawa będzie zaś obliczana jako suma czterech czynników:

 • kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż te uzyskane z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym;
 • kosztów finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (w części obliczanych za pomocą specjalnego wzoru);
 • wartości odroczonego podatku dochodowego, wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej (regulacja ta może dotyczyć więc m.in. wartości firmy oraz znaku towarowego);
 • kosztów niektórych usług niematerialnych, opłat i należności za korzystanie z praw autorskich, licencji, praw przemysłowych i know-how, a także kosztów wynikających z przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek – w obu przypadkach poniesionych (choćby pośrednio) na rzecz podmiotów powiązanych i podmiotów z krajów stosujących szkodliwą konkurencje podatkową (w części przekraczającej kwotę obliczoną według specjalnego wzoru).

Co to oznacza w praktyce? Nowe przepisy spowodują, że prowadzenie biznesu ze stratą, inaczej, niż jest to obecnie, będzie wiązało się z ponoszeniem ciężarów w ramach podatku CIT. To samo dotyczyć będzie podmiotów osiągających niskie dochody w stosunku do osiąganych przychodów. Wbrew wstępnym zapowiedziom nie będzie obowiązywał więc żaden próg kwotowy, który ograniczałby ten podatek jedynie do największych podmiotów.

Rozliczenie nowej daniny

Jak informuje MF, minimalny podatek dochodowy będzie obliczany rocznie. Podatnicy będą zobowiązani do wykazywania w swoim zeznaniu rocznym podstawy opodatkowania oraz dokonanych pomniejszeń oraz kwoty minimalnego podatku dochodowego. Podatek ma być zgodnie z planami płatny po zakończeniu roku.

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że zapłacony podatek przychodowy będzie można odliczyć od „klasycznego” CIT-u. Przepisy umożliwią zrobienie tego w zeznaniach za następujące po sobie kolejno 3 lata podatkowe, po roku, w którym zapłacono podatek przychodowy.

Co dalej?

Nie sposób wykluczyć, że poszczególne aspekty nowego podatku będą jeszcze modyfikowane, gdyż ustawa wciąż jest procesowana. Niestety, faza konsultacyjna została już zamknięta i jest mało prawdopodobne, by miały się odbyć w tym zakresie dodatkowe rozmowy. „Poprawiony” projekt został już skierowany do Sejmu. Szansę na zaproponowanie ewentualnych zmian będzie miał jeszcze Senat.  

W przypadku mobilizacji posłów należących do obozu rządzącego, nie sposób będzie jednak zapobiec wprowadzeniu zmian dokładnie w takim kształcie, jak obecnie proponowany. Jeśli do tego dojdzie, nowe przepisy wejdą w życie już z początkiem 2022 roku. Będzie to z pewnością niemiła niespodzianka dla wielu podatników – na domiar złego znów wprowadzona niemalże na ostatnią chwilę…

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się