Poland
Języki

Blog

Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych w PIT i CIT od 2019 roku

21 grudnia 2018

Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych w PIT i CIT od 2019 roku

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT, dotyczące zasad rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Przewidują one istotną zmianę dotychczasowych zasad m.in. w zakresie amortyzacji, ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia, a także uwzględniania rat leasingowych oraz kosztów używania samochodów osobowych w kosztach uzyskania przychodów.

Podwyższenie limitów odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów

Obecnie wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od samochodów osobowych i zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów jest ograniczona do wysokości limitów określonych w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT. Od stycznia 2019 r. przedmiotowe limity zostaną podwyższone do kwot przedstawionych w poniższej tabeli:

Rodzaj samochodu osobowego

Limit obowiązujący do 31 grudnia 2018 r.

Limit obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

elektryczny samochód osobowy

30.000 EUR

225.000 PLN*

inny samochód osobowy

20.000 EUR

150.000 PLN

*        limit będzie stosowany do samochodów oddanych do używania od dnia następującego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej.

Nowy limit odpisów amortyzacyjnych nie będzie stosowany w przypadku podatników prowadzących działalność polegającą na oddawaniu samochodów osobowych do odpłatnego używania, gdy samochód osobowy został oddany do używania na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Ustalanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia samochodu osobowego

Nowe przepisy ustaw o PIT i CIT zmieniają również zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia samochodu osobowego. Od stycznia 2019 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym nie będą mogły przekroczyć kwoty 225.000 PLN (w przypadku elektrycznych samochodów osobowych) albo kwoty 150.000 PLN (w przypadku innych samochodów osobowych). Oznacza to, iż łączna kwota kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji oraz sprzedaży samochodu osobowego nie będzie mogła przekroczyć ww. limitów.

Przepisy te nie będą miały jednak zastosowania do samochodu osobowego, który uprzednio został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, gdy oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Ograniczenie wysokości rat leasingowych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów

Według stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2018 r., raty leasingowe (oraz inne opłaty leasingowe) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w całości. Zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie podlega ograniczeniu limitem, w szczególności limitem kwoty 30.000 EUR (w przypadku elektrycznych samochodów osobowych) albo kwoty 20.000 EUR (w przypadku innych samochodów osobowych).

Natomiast według stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2019 r., do kosztów uzyskania przychodów dotyczących danego samochodu osobowego nie będzie można zaliczyć opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (w części kapitałowej raty leasingu) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 PLN (225.000 PLN w przypadku elektronicznych samochodów osobowych) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy. Innymi słowy, jeżeli przedmiotem umowy będzie samochód osobowy o wartości do 150.000 PLN (225.000 PLN w przypadku elektronicznych samochodów osobowych), to opłaty wynikające z umowy będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w całości, podobnie jak dotychczas. Natomiast jeżeli przedmiotem umowy będzie samochód osobowy o wartości przekraczającej 150.000 PLN (225.000 PLN w przypadku elektronicznych samochodów osobowych), to opłaty wynikające z umowy będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części odpowiadającej udziałowi kwoty 150.000 PLN (225.000 PLN w przypadku elektronicznych samochodów osobowych) w wartości tego samochodu osobowego.

W tym zakresie przewidziano przepisy przejściowe dla umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2019 roku.

Koszty używania samochodów osobowych zaliczane do kosztów uzyskania przychodów

Do końca 2018 r., biorąc pod uwagę zasady zaliczania kosztów używania samochodów osobowych (np. kosztów paliwa, ogumienia, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenia, opłat parkingowych, napraw i części zamiennych) do kosztów uzyskania przychodów, samochody osobowe można podzielić na 2 grupy:

  1. samochody osobowe niewprowadzone do ewidencji środków trwałych podatnika, których koszty używania mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu tzw. „kilometrówki”, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu tych samochodów;
  2. pozostałe samochody osobowe, których koszty używania mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów zasadniczo bez ograniczeń.

Ponadto, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w części odpowiadającej wartości początkowej samochodu, nieprzekraczającej kwoty 20.000 EUR.

Natomiast od 2019 r. samochody osobowe będzie można podzielić na 2 grupy:

  1. samochody osobowe wykorzystywane w sposób „mieszany”, tzn. częściowo do celów prowadzonej działalności gospodarczej a częściowo do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, których koszty używania będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów tylko do 75% poniesionych wydatków. Tym samym, 25% wydatków poniesionych z tego tytułu nie będzie mogło zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
  2. samochody osobowe wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, których koszty używania będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w całości. Warunkiem uznawania samochodów osobowych za wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej będzie co do zasady prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu na potrzeby VAT.

Do obu przedstawionych powyżej grup będą należały nie tylko samochody osobowe stanowiące własność podatnika, ale również samochody osobowe użytkowane na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. W przypadku składki ubezpieczeniowej, do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczać składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, nieprzekraczającej kwoty 150.000 PLN.

Ponadto, w przepisach ustawy o PIT będzie przewidziana dodatkowo trzecia grupa samochodów osobowych, stanowiących własność podatników i nie należących do środków trwałych podatnika, które będą częściowo wykorzystywane do celów działalności gospodarczej podatnika. Koszty używania takich samochodów osobowych będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów tylko do 20% poniesionych wydatków oraz tylko do 20% poniesionych składek na ubezpieczenie. Wydatki te będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu.

Stosowanie nowych zasad rozliczania samochodów osobowych w CIT

Co do zasady, nowe przepisy dotyczące rozliczania samochodów osobowych w CIT będą mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. W konsekwencji czego, od tego samego dnia powinny one mieć zastosowanie do ponoszonych kosztów oraz dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Od powyższej zasady zostały przewidziane 2 wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2019 r. W stosunku do takich umów zastosowanie będą miały przepisy ustaw o PIT i CIT w dotychczasowym brzmieniu. Z tym zastrzeżeniem jednak, że do umów zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r. zastosowanie będą miały już nowe przepisy ustaw o PIT i CIT. Drugi z przewidzianych wyjątków dotyczy tylko podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 r., a zakończy się po 31 grudnia 2018 r. Tego rodzaju podatnicy nadal będą mogli stosować przepisy ustawy o CIT w dotychczasowym brzmieniu, do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego.

Podsumowanie

Nietrudno zauważyć, że nowe przepisy ustaw o PIT i CIT wprowadzają bardzo istotne zmiany zasad rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, wręcz ustanawiają całkowicie nowe zasady tych rozliczeń podatkowych. Za korzystne dla podatników należy uznać zmiany polegające na podwyższeniu limitów odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów oraz zniesienia obowiązku prowadzenia kilometrówki na potrzeby zaliczania kosztów używania samochodów do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast za niekorzystne zmiany polegające na ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia samochodu osobowego oraz wysokości rat leasingowych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Wydaje się jednak, że te ostatnie zmiany będą miały znaczenie tylko w stosunku do samochodów luksusowych, o wartości przekraczającej 150.000 PLN. W stosunku do samochodów o niższej wartości, zasady rozliczania nie ulegną istotnym zmianom.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter