Języki

Poland
Języki

Języki

Blog

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jako zaktualizowany obowiązek przedsiębiorców

17 stycznia 2022

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jako zaktualizowany obowiązek przedsiębiorców

Zuzanna BRÓDKA
Corporate Advisory Assistant w RSM Poland
 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. został wprowadzony szereg zmian.

Które podmioty zobowiązane są do rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Jedną z najważniejszych modyfikacji jest rozszerzenie obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) o następujące podmioty:

  • trusty,
  • spółki partnerskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie,
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie,
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • fundacje.

Na zgłoszenie do CRBR informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych te podmioty będą miały czas do 31 stycznia 2022 r.

Nowym obowiązkiem jest również podanie każdego posiadanego przez beneficjenta rzeczywistego obywatelstwa. Spółki, które już figurują w rejestrze CRBR, zobowiązane są zgłosić dodatkowe obywatelstwo swojego beneficjenta rzeczywistego do 30 kwietnia 2022 r. Natomiast podmioty, które rejestrują się po raz pierwszy, zobligowane są od razu podać wszystkie obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego. 

Dowiedz się więcej o doradztwie korporacyjnym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Proces zgłaszania do CRBR

Tak, jak do tej pory, osobą dokonującą zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych lub ich aktualizacji jest osoba reprezentująca podmiot zgodnie z modelem reprezentacji ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Od 31 października 2021 r., do rejestru CRBR zgłaszamy tylko osoby podpisujące zgłoszenie w imieniu podmiotu zobowiązanego, a nie wszystkich uprawnionych do reprezentacji tak, jak miało to miejsce dotychczas. Na szczególną uwagę zasługuje również klauzula odpowiedzialności.

Osoba, która dokonuje zgłoszenia lub aktualizacji informacji jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem danych i zmiany danych objętych wpisem do rejestru w ustawowym terminie. Ustawodawca ww. nowelizacją doprecyzował także, że to beneficjent rzeczywisty będzie obowiązany dostarczyć spółce lub powiernikowi (bądź osobie zajmującej stanowisko równoważne w truście) wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym i jej aktualizacji pod groźbą kary pieniężnej w wysokości do 50 tysięcy PLN.

Niedochowanie ustawowego terminu 7 dni roboczych na dokonanie pierwszego zgłoszenia lub aktualizacji danych już wpisanych w rejestrze CRBR skutkuje nałożeniem na zobowiązanego kary pieniężnej w wysokości do 1 mln PLN – w tym zakresie nic nie uległo zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszą ekspertką, Anną LEHMANN:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Powiązane usługi