RSM Poland
Języki

Języki

Wpisy z listopada 2018

RSS

27 listopada 2018
Przemysław POWIERZA

Zapewne nie raz już Państwo słyszeli o zasadzie dobrej wiary i zachowaniu należytej staranności w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług (VAT). Kwestia ta była wielokrotnie poruszana przez sądy – zarówno polskie, jak i przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), co oznacza, że stosunkowo często podatnicy wchodzą w spór z organami podatkowymi na tym tle. W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów wydało także „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych". Mimo to organy podatkowe w dalszym ciągu nieco odmiennie niż np. TSUE i część składów orzekających w polskich sądach administracyjnych interpretują pojęcie dobrej wiary. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 10 lipca 2018 r. o sygn. akt I SA/Wr 256/18, który przy uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wykorzystał bardzo obszernie zarówno unijny, jak i polski dorobek orzeczniczy.

26 listopada 2018
Piotr STASZKIEWICZ

Nowy standard, którego wejście w życie nastąpi za blisko miesiąc, nie tylko będzie obowiązywał te podmioty, które mają podpisane umowy leasingu, ale także jednostki zobowiązane innego rodzaju dokumentami takimi, jak: umowy dzierżawy, umowy najmu itp. Należy rozważyć każdorazowo umowę, która przenosi prawo do użytkowania aktywa (lub zasadniczej części aktywa) na określony czas w zamian za opłatę.

W ostatnim roku poświęciliśmy na łamach naszego bloga sporo miejsca nowemu standardowi MSSF 16, który istotnie zmienia koncepcję rozpatrywania umów pod kątem konieczności ujawnienia transakcji w bilansie leasingobiorcy. Zasadniczo większość zawartych kontraktów przenosi na korzystającego prawa do aktywa w zamian za opłatę, a więc gros leasingobiorców/najmujących będzie zobligowanych do zaprezentowania w swoim bilansie tego prawa, z którego korzysta. I nie mówimy tu stricte o aktywach, ale o samym prawie do korzystania z aktywa, które musi zostać odpowiednio wycenione.

W trakcie prowadzonych przez nas szkoleń z MSSF księgowi, a także nasi klienci zadają liczne pytania, na które spróbuję odpowiedzieć w tym i w kolejnym artykule.

9 listopada 2018
Piotr WYRWA

Odkąd w 2016 r. wprowadzono ulgę na działalność badawczo-rozwojową, przepisy ją regulujące ulegają corocznym zmianom. Z sentymentem można wspomnieć pierwsze zapisy, które początkowo udało się ustawodawcy zawrzeć w raptem 467 słowach. Obecnie ulga B+R to ponad 2.200 słów w samej ustawie o CIT, a także – o czym będzie mowa dalej – regulacje ustaw niepodatkowych.

8 listopada 2018
Piotr STASZKIEWICZ

Jakiś czas temu pisaliśmy o zmianach w zakresie sporządzania i składania w odpowiednim rejestrze sądowym sprawozdań finansowych, a przede wszystkim o tym, że od marca 2018 roku mogły być one składane tylko w wersji elektronicznej (np. w formacie pdf), ale i taka – wydawałoby się prosta – forma przysporzyła wielu problemów – głównie z powodu braku nr PESEL członków zarządów oraz braku podpisów elektronicznych. Można zatem przypuszczać, że skoro elektroniczne składanie sprawozdań  okazało się być kłopotliwe, to od 1 października 2018 roku czeka nas w związku z tą czynnością istny kataklizm. Dlaczego? Już wyjaśniam.