RSM Poland
Języki

Języki

Wycena przedsiębiorstwa – rzetelna wiedza podstawą trafnej decyzji!

Przedsiębiorcy w swojej codziennej pracy muszą podejmować liczne decyzje, zarówno te o charakterze czysto operacyjnym, jak i posiadające wymiar strategiczny. Ich działania podporządkowane są jednemu podstawowemu celowi – jest nim zwykle osiągnięcie sukcesu ekonomicznego kierowanego przez nich przedsiębiorstwa. Często zadawane jest pytanie, w jaki sposób należy mierzyć skalę osiągniętego przez firmę sukcesu. Powszechnie akceptowane podejście zakłada, że najlepszym miernikiem sukcesu przedsiębiorstwa jest jego wartość wyrażona w pieniądzu i określona w wiarygodny sposób.

Należy jednak nadmienić, że wycena przedsiębiorstwa wykorzystywana jest nie tylko do celów informacyjnych i służących raportowaniu w zakresie kreowania jego wartości. Wyceny przedsiębiorstw sporządza się również w następujących sytuacjach:

 • W celach transakcyjnych, aby dostarczyć potencjalnemu nabywcy i zbywającemu wiedzy o wartości przedsiębiorstwa, które ma stać się przedmiotem transakcji.
 • Dla ustalenia wartości przedmiotu zabezpieczenia dla zaciągniętych zobowiązań.
 • W celach weryfikacji informacji zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym podmiotu posiadającego udziały lub akcje (test na utratę wartości).
 • W przypadku dokonywania wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur innego podmiotu gospodarczego.
 • W sytuacji konfliktu pomiędzy wspólnikami. Najczęściej konflikty takie powstają na tle oskarżeń jednej strony o działanie na szkodę spółki lub też w związku z kwestionowaniem ceny zapłaconej w ramach przymusowego wykupu.
 • W celu weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa oraz dla ustalenia wysokości zabezpieczenia kredytu.
 • Dla ustalenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze inwestycyjne.
 • W związku z łączeniem lub podziałem przedsiębiorstw.
 • W związku z prowadzonym postępowaniem układowym, upadłościowym lub likwidacyjnym.
 • W związku z planowanym podwyższeniem kapitału lub umorzeniem akcji lub udziałów.

W wycenie przedsiębiorstw wykorzystuje się zwykle jedną lub kilka metod należących do jednej z czterech podstawowych grup:

 • Metody dochodowe – rolę głównych determinantów wartości przedsiębiorstwa przypisują one oczekiwanym przepływom finansowym oraz ryzyku ich wystąpienia.
 • Metody oparte na mnożnikach – wartość przedsiębiorstwa jest wprost proporcjonalna do wielkości kluczowych zmiennych o charakterze finansowym lub określających sprawność operacyjną firmy (zyski, liczba wyprodukowanych jednostek w danym okresie).
 • Metody majątkowe – wartość przedsiębiorstwa w tym podejściu jest określana przez wartość kontrolowanych aktywów pomniejszonych o zaciągnięte zobowiązania.
 • Metody opcji rzeczywistych – służą do wyceny przedsiębiorstw lub projektów inwestycyjnych cechujących się znaczną dyspersją możliwych wyników finansowych i pozwalających na wiarygodne określenie skali związanego z tym ryzyka.

Proces wyceny przedsiębiorstwa nie jest działaniem, które od początku do końca prowadzone jest według sztywno nakreślonego schematu. Zwykle cel samej wyceny, jak i cechy wycenianego przedsiębiorstwa determinują podejście do całego procesu, obejmujące dobór właściwych metod i narzędzi.

Eksperci RSM Poland dysponują bogatym doświadczeniem w zakresie przygotowania wyceny przedsiębiorstwa. Dotychczas zrealizowaliśmy ok. 100 kompleksowych zleceń tego typu. Wśród naszych Klientów są zarówno niewielkie przedsiębiorstwa rodzinne, jak i koncerny o międzynarodowym zasięgu. W ramach realizowanych wycen mieliśmy okazję dogłębnie poznać specyfikę spółek funkcjonujących w obrębie różnych branż, w tym również podmiotów mających międzynarodowy charakter.

Zapraszamy do zapoznania się naszym podejściem i kompetencjami w zakresie realizacji projektów wyceny przedsiębiorstw.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie wyceny przedsiębiorstw, skontaktuj się z naszym ekspertem Bartoszem KABACIŃSKIM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość